Radionica o temi Analiza i poboljšanje projekta „Javno Privatnog Partnerstva“ (JPP)  održana je 23. aprila ove godine u hotelu Bristol u Sarajevu.

Projekat Javno privatno partnerstvo pripremljen je u okviru nadzornog tima Javne finansije. Pored članova ovog nadzornog tima, radionica je organizirana i za predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RSa, Federalnog ministarstvo finansija, Direkcije za finansije BD, Ministarstva vanjske trgovine, DEI, Komisije za koncesije BiH, FBiH, RSa i Komisije za JPP BD.  

Na radionici je govorio ključni ekspert iz ove oblasti Falko Sellner. Sellner je predstavio rezultate analize tendera JPP projekta koji je poništen, a bazirane na anketi koju je Ured koordinatora za reformu javne uprave sproveo kao i na istraživanju međunarodnog tržišta za JPP.  

Predstavljeni su i konkretni prijedlozi za poboljšanje novog JPP projekta.

Prezentaciju na temu Transponiranja EU režima javnih nabavki relevantnih za JPP u BiH (kompetitivni dijalog, inovativno partnerstvo) je održala Eva Radeva, ključna ekspertica EU projekta Jačanje sistema upravljanja javnim nabavkama.

O iskustvima na pripremi projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskog govorila je Radmila Mihić, pomoćnica ministra u Ministarstvu finansija RS.

Zaključci sa radionice:

– Projekat „Javno privatno partnerstvo“ ima punu podršku svih ključnih aktera

– Potrebno izmjeniti projektni zadatak i tendersku dokumentaciju u smislu relaksiranja uslova za eksperte

– U narednoj tenderskoj proceduri kao kriteriji za dodjelu ugovora treba uzeti ekonomski najpovoljniju ponudu

– Potrebno je ukupan budžet projekta povećati

– U cilju edukacije ključnih korisnika neophodno je organizovati dva studijska putovanja u zemlje s učinkovitim JPP režimom i uspješnom  provedbom JPP

– Najveću pažnju u projektu treba usmjeriti na aktivnosti koji se odnosi na obuku relevantnih institucija za JPP i spremnost poslovne zajednice za JPP i promocija JPP

– Projekat “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“, koji se finansira iz IPA 2012, će biti na raspolaganju Ureda koordinatora da pomogne kod primjene principa ekonomski najpovoljnije ponude prilikom javne nabavke za projekat.

– Radionici su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija RS, Komisije za koncesije BiH, Komisije za koncesije FBiH, USAID-Sida GOLD Project Bosnia and Herzegovina, JP Elektroprivrede BiH i Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH te Jasmina Popin, savjetnica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ).  

Radionica je organizirana uz podršku GIZ-a, a kroz implementaciju Programa jačanja javnih institucija.