Koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac prisustvovala je ministarskoj konferenciji „Jačanje uloge reforme javne uprave u procesu proširenja“, koja je održana u Briselu 12. Novembra 2014. godine.

Tim povodom, koordinatorica Borovac govorila je o iskustvima na polju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Na početku izlaganja, ona je istakla kako je proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini pokrenut prije više od desetljeća.

-Iako prema ocjenama Evropske komisije, još nije dostigla željeni stepen učinkovitosti, efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti upravnog aparata, Bosna i Hercegovina, kao složena, višeslojna država proteklih godina je napravila značajne, spore, ali kontinuirane pomake u reformi javne uprave, nastale kao rezultat zajedničkog napora različitih upravnih nivoa i širokog učešća umreženih službenika različitih institucija.

Pripreme za proces reforme javne uprave počele su 2003. godine, na inicijativu i uz snažnu podršku međunarodne zajednice. Kreiranju Strategije reforme javne uprave, kao jedinstvenog okvira za cijelu zemlju, prethodile su detaljne analiza funkcionisanja osam ključnih oblasti politika i izrada sistemskog pregleda horizontalnih upravljačkih struktura. Uočene nedostatke, prije svega odsutsvo jedinstvenog strateškog dokumenta za cijelu zemlju, rasparčanost znanja i resursa između 14 različitih uprava, pojava institucionalnih preklapanja i značajno slabljenje horizontalnih sistema i niz drugih slabosti, koji su bh. upravni aparat činili istovremeno glomaznim i nedovoljno snažnim da na koordiniran način odgovori na zahtjeve procesa pristupanja, nastojala je ispraviti nova Strategija i akcioni plan za reformu horizontalnih struktura, koji su usvojeni 2006. godine.

Ovaj plan usmjeren je na poboljšanju kapaciteta u šest ključnih horizontalnih oblasti: strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, javne finansije, upravljanje ljudskim potencijalima, upravni postupci, institucionalna komunikacija i e-uprava.

Od 2006. godine, do danas, Bosna i Hercegovina je u velikoj mjeri ispunila prvobitni akcioni plan, te napravila revidiranu verziju, čije trajanje ističe krajem ove godine. Prema podacima iz juna do sada smo implementirali 46 od ukupno 76 odsto ciljeva, čiji je krajnji rok provedbe bio juni 2014. Naša je procjena da do kraja godine nećemo moći u potpunosti provesti ovaj plan. Prognoze, naime, pokazuju da ćemo imati najveći stepen provedbe u oblasti strateškog planiranja, koordinacije i izrade politika – oblasti koja je fokusirana na unapređenje procesa planiranja rada ministarstava i vlada, te izgradnju sistema koji će osigurati kvalitet propisa i drugih akata. Najmanji napredak očekujemo u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u okviru koje radimo na razvoju politika HRM-a, etici, planiranju i regrutovanju kadrova, upravljanju učinkom, obukama, upravljanju cjelovitim kvalitetom i brojnim drugim ciljevima – rekla je Borovac.

Ona je i ilustirala dosad postignute rezultate u procesu reforme javne uprave u BiH: u oblasti javnih finansija nakon uvođenja trezorskog poslovanja, kreiran je savremeni informacijski sistem koji povećava efikasnost planiranja i upravljanja budžetom, osigurana je redovna izrada globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika, te konsolidovanih računa javnog sektora, a napravljeni su i pomaci u internoj finansijskoj kontroli. U oblasti upravljanja ljudskim potencijalima uspostavljen je pravni okvir i kreirane centralne jedinice za HRM na svakom nivou, koje su umrežene i osiguravaju širok sprektar redovnih obuka za službenike. Stalno radimo na poboljšanju pravnog okvira koji regulira sve segmente državne službe, a u pripremili smo i okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima. U segmentu institucionalne komunikacije, uspostavljen je strateški komunikacijski okvir na svim nivoima, a vlade redovno godišne planiraju svoje aktivnosti. U ovoj oblasti uspostavili smo i kapacitete na svim nivoima, a radimo i na jačanju dijaloga sa civilnim društvom i građanima. U oblasti e-uprave, jedan od naših najznačajnijih projekata je uspostavljanje okvira interoperabilnosti, no u proteklom periodu stvarali smo zakonsku osnovu za elektronsko poslovanje, te gradili potrebne kapacitete za uvođenje informacionih tehnologija i elektronskih usluga. U oblasti upravnog odlučivanja pripremili smo program za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja, a radimo na edukaciji voditelja upravnih postupaka i inspektora, te jačanju kapaciteta za kontrolu propisa i uspostavu sistema redukcije administrativnih prepreka.

Na kraju, učesnici iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske usvojili su načela EU za dobru javnu upravu koje im je predstavila Evropska komisija i koja na putu u Evropsku uniju treba da budu ostvarena. Reforma javen uprave smatra se jednim od tri stuba uspjeha na putu ka EU, uz preobražaj ekonomskog upravljanja i vladavinu prava. Postignuto u reformi javne uprave mjeriće se nizom pokazatelja i ocjenjivati već od početka 2015. godine.

Zemlje učesnice konferencije bile su Turska, Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Crna Gora i Estonija, a delegaciju u ime Bosne i Hercegovine činili su državna koordinatorica za RJU Semiha Borovac, ambasador BiH pri EU Igor Davidović, ministar savjetnik u Misiji BiH pri EU Dražen Gagulić, pomoćnica Sektora za strategiju i politike integriranja pri Direkciji za evropske integracije Darija Ramljak i šef kabineta u DEI-u Mirela Ćosić.