OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM

BROJ 423-1-2-11-28/14  

 
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN  

I.1. Podaci o ugovornom organu  

 

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave    

Kontakt osoba: Tila Arnaut – Biogradlija

Adresa: Vrazova 9  

Poštanski broj: 71000  

Općina/Grad: Sarajevo – Centar  

IDB/JIB: 4200334950020  

Telefon: 033565760  

Faks: 033565761  

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba  

Internet adresa: www.parco.gov.ba  

 
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće: Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije: Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

 
II.1. Vrsta ugovora: Usluge – Ostale usluge.

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Оbuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru"

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora:

a)Priprema plana projekta i obuke;

b)Realizacija obuke i završnih testiranja provjere znanja polaznika obuke iz institucija i organa uprave po nivoima;

c)Osiguravanje održivosti i promocija projekta

 
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:   622.590,00

 

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Kao u TD

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost: Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost: Kao u TD

 

Odjeljak IV: POSTUPAK

 
IV.1. Vrsta postupka: Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

 

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

 
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 17.07.2014.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

 
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 28.07.2014.

Vrijeme: 13:00 h         

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 28.07.2014.

Vrijeme: 13.01 h 

Mjesto: Kao u koraku I

 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dkumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adrese: tila.arnaut@parco.gov.ba.

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovoronog organa u pisanoj formi,e-mailom ili faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda tj. 17.07.2014. godine