Konferencija kojom se označava početak projekta koji finansira EU „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi (EUHRM)“ održana je danas u Delegaciji Evropske unije u BiH.

Projekat predstavlja dio šire podrške koju Evropska unija pruža reformi javne uprave u BiH, kao važan dio sveukupnog procesa evropskih integracija, s ciljem da doprinese izgradnji efikasnije i transparentnije javne uprave u BiH, koja je i na usluzi građanima.

Dr. Renzo Daviddi otpravnik poslova Delegacije EU u BiH je izjavio: "Evropska unija je razvila visoke standarde u oblasti državne službe i upravljanja ljudskim resursima i stoga očekuje isto od bilo koje zemlje koja teži da podnese zahtjev za članstvo u EU. Pridržavanje kriterija za evropske integracije znači primjenu upravo ovih načela: izrazito odvajanje između politike i javne uprave, stručna i nepristrasna državna služba i ukupna postojanost upravnih i pravosudnih sistema u primjeni i provođenju zdravog čvrstog pravnog okvira. U tom pogledu, pred BiH je dug put. To je razlog zbog kojeg je EU i dalje snažno posvećena zajedničkom radu sa BiH u poboljšanju kvalitete svojih državnih službi. "

Na konferenciji je pored planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata projekta, predstavljen i nacrt dokumenta «Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH». Ovaj dokument pripremljen je od strane Nadzornog tima iz reformske oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kojeg čine predstavnici ključnih institucija nadležnih za ovu oblast sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, uz podršku eksperata SIGMA/OECD-a. Cilj Okvira politika je da pruži jedinstvenu platformu za buduće reformske korake u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, koji je tokom konferencije podržan od strane predstavnika relevantnih institucija nadležnih za upravljanje ljudskim potencijalima na svim nivoima vlasti u BiH. 

Evropska unija finansira EUHRM projekat iz sredstva Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2011) u iznosu od 1.769.000,00 eura. 

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su na poboljšanje upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi u BiH kroz poboljšanje zakonodavnog okvira i jačanje kapaciteta, sa posebnim naglaskom na unaprijeđenje sistema planiranja, zapošljavanja i odabira ljudskih potencijala.

Semiha Borovac, državna koordinatorka za reformu javne uprave u BiH, izjavila je: „Od vlada na svim nivoima očekujemo političku podršku za usvajanje dokumenta „Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“ kojim se utvrđuje politika budućeg djelovanja vlasti u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kao i punu podršku u implementaciji projekta jer se njim stvaraju uslovi za poboljšanu i harmonziranu regulativu u oblasti državne službe u skladu sa obavezama koje proističu iz Strategije reforme javne uprave i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ured ima velika očekivanja od ovog projekta, a što se prvenstveno odnosi na unapređenja koja se trebaju postići u smislu bolje organizacije javne uprave putem provođenja sveobuhvatne analize radnih mjesta koja će služiti kao osnov za poboljšanje opisa poslova, te sistematizacije radnih mjesta u organima uprave”.

Ključni korisnici projekta su Ministarstva pravde BiH i FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, zatim Agencije za državnu službu/upravu BiH, FBiH i RS, kao i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH. 

Projekt  planira i da sarađuje sa 15 dodatnih pilot institucija sa svih nivoa vlasti u BiH. 

Projekt će također doprinijeti realizaciji ciljeva Strategije reforme javne uprave kao i mjera predviđenih u Revidiranom akcionom planu 1 (RAP 1) u reformskoj oblasti upravljanja ljudskim potencijalima. 

U narednih 22 mjeseca, projekat će provoditi firma Eurecna S.p.A u konzorciju sa kompanijma GDSI i Đikić Consulting Services.