Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 22.10.2012. godine

2.    Analiza stanja  u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge –  provođenje mjera iz RAP1  

3.    Utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2013. godinu

4.    Dostavljanje informacija  za pripremu godišnjeg izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2012. godinu

5.    Razno

biće održan 21.12.2012. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave , Vrazova broj 9, sa početkom u 11:00 časova.