OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

BROJ 423-2-2-1-9/12

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

 

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Kenan Avdagić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033565760

Faks: 033565761

Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa (web): www.parco.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije: kao pod I.1.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije: kao pod I.1.

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće: kao pod I.1.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

 

II.1. Vrsta Ugovora: Usluge; Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Izgradnja kapacitetaza borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH".

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH".

II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora:

a) Izrada metodologije i strukture istraživanja javnog mnijenja o percepciji korupcije u javnoj upravi, analiza postojećeg normativnog i proceduralnog okvira za pitanja korupcije u javnoj upravi i sukobu interesa u državnoj službi;

b) Realizacija tematskog istraživanja javnog mnijenja uz razvoj kapaciteta centralnih jedinica za informisanje/OSJ za njegovo provođenje;

c) Dizajn i priprema programa obuke za borbu protiv korupcije, utvrđivanje sadržaja i materijala za obuku (na bazi tematskog istraživanja) – opšti program i program za „trenere“;

d) Realizacija obuke za ciljne grupe državnih službenika. Razvijanje dva programa obuke – jedan za menadžere/rukovodeće državne službenike i drugi za "trenere" (uključujući i službenike za informisanje i odnose s javnošću);

e) Priprema priručnika u saradnji sa radnom grupom projekta;

f) Izdavanje priručnika, distribucija i promocija;

g) Priprema plana promotivnih aktivnosti, uključujući i javnu kampanju za borbu protiv korupcije;

h) Implementacija plana promocije i antikorupcione kampanje;

i) Evaluacija i analiza ispunjenja plana promocije i održavanje završne konferencije projekta.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a: 427.350,43

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Sarajevo, Banja Luka, Brčko

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci

 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?: Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji);

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?: Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji);

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost:

a) Ostvaren promet u iznosu od najmanje 500.000,00 KM u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora (pružanje konsultantskih usluga) u posljednje dvije godine.

NAPOMENA: prethodni iznos prometa odnosi se na ukupni iznos prometa ostvaren u dvije finansijske godine zajedno, odnosno od početka poslovanja, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine

b) ostvaruje pozitivne rezultate poslovanja u posljednje dvije godine

c) računi kod poslovnih banaka ne smiju biti blokirani u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora odnosno projekta čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na ugovor o realizaciji projekta koji je predmet nabavke, u prethodne 3 (tri) godine.

NAPOMENA: u smislu sličnosti uzeće se u obzir ugovori koji su vezani za realizaciju projekata osiguranja tehničke pomoći ili usluga koje su predmet nabavke; u smislu kompleksnosti uzeće se u obzir ugovori slične vrijednosti i dužine trajanja (minimalno 300.000,00 KM vrijednosti po projektu i/ili uslugama sa periodom realizacije od najmanje 6 mjeseci)

b) Kandidat treba osigurati sve potrebne tehničke resurse i sredstva potrebna za izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka iz Aneksa 4 TD (posebno prema zahtjevima navedenim u tačkama 4.3.2, 6.4, 6.5 i 6.6 projektnog zadatka)

c) Posjedovati iskustvo u realizaciji obuke i izgradnji kapaciteta za zaposlene u državnoj službi/upravi ili javnom sektoru

d) Imati angažovano najmanje troje uposlenih u protekle 2 (dvije) godine koji su bili zaduženi za realizaciju sličnih ugovora (osiguranje tehničke pomoći i pružanje konsultantskih usluga ).

e)Da angažovani eksperti nisu u sukobu interesa u skladu sa važećim propisima BiH

f) Kandidati trebaju osigurati traženo osoblje za izvršenje ugovora i pružanje usluga koje su predmet javne nabavke (ključne i druge eksperte) sa kvalifikacijama i iskustvom koji odgovaraju zahtjevima koji su navedeni u projektnom zadatku u sekciji 6.1 Osoblje.

 

Odjeljak IV: POSTUPAK

 

IV.1. Vrsta postupka: Ograničeni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 23.11.2012.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 3.12.2012.

Vrijeme: 12:00

 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

 

– Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-maila na adresu Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba . Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće/ponuda tj.23.11.2012. godine pisanim putem, faksom ili e-mailom.

– Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.