Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima održat će se 06.09.2012.godine u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, 76 000 Brčko, sa početkom u 12 sati.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 21.06.2012.godine

3. Razmatranje drugog nacrta projektnog zadatka za projekat „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH“ (projeakt iz IPA 2011)

4. Dogovor o organizaciji radionice/konferencije za donosioce politika ULJP-a i praktičara u ovoj oblasti sa različitih upravnih nivoa u BiH (u saradnji sa SIGMA-om)

5. Razmatranje projektnog zadatka „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada“ dostavljenog od Agencije za državnu upravu RS

6. Razno.