Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Implementacija mjera iz revidiranog Akcionog plana 1 u 2011. godini;

3. Razno;                                              

biće održan 26.04.2011. godine u zgradi zgradi Parlamentarne skupštine BiH u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH (III sprat – ured br. 356), Trg BiH 1, sa početkom u 12:00 sati.