Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2. Razmatranje revidiranog Akcionog Plana 1;

3. Razno;

biće održan 10.12.2010. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ul. Vrazova 9, Sarajevo, s početkom u 11:30 sati.