Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za

Pismeni dio provjere znanja po javnom oglasu za prijem dva zaposlenika u radni odnos u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme–do povratka državnih službenica sa porodiljskog odsustva biće održan u ponedjeljak, 06. decembra 2010. godine u 11.00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Usmeni dio (intervju) za kandidate koji polože pismeni ispit biće održan isti dan.

 

NAPOMENA: Kandidati su dužni na pismeni dio ispita ponijeti ličnu kartu.