Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 02.07.2010.godine,

2. Analiza implementacije AP1 za reformsku oblast upravni postupak – ekspert Zarije Seizović

3. Razmatranje nacrta revidiranog AP1 iz reformske oblasti upravni postupak

4. Informisanje o stanju na projektu „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“

5. Razno.

biće održan 19.11.2010. godine sa početkom u 13:00 sati u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.