Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda sastanka,

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 25.01.2010. godine,

3. Informacija o realizovanim i predstojećim aktivnostima  na implementaciji projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe BiH“ (uz učešće eksperata angažovanih na projektu),

4. Predstavljanje radnog nacrta  dokumenta „Analize procesa implementacije reforme javne uprave u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima“,

5. Informisanje o statusu ostalih projekata iz reformske oblasti upravljanje ljudskim potencijalima,

6. Prijedlozi za nominovanje  člana Komisije za javnu nabavku  konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH “,

7. Identifikacija projektnih ideja i prioriteta u reformskoj oblasti,

8. Razno.

biće održan 15.07.2010. godine sa početkom u 12:00 sati u Brčkom, zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1.