URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE

 
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Aleksandar Karišik Svjetlana Bošnjak

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/ 565-776 033/ 565-786

Fax: 033/565-761

E-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba


I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o uslugama za implementaciju projekta"Obuka državnih službenika za primjenu infomarcionih tehnologija i rad na računarima", Odluka o nabavci br 01-07-106/10

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Usluge informatičke obuke za ukupno 1600 državnih službenika kao u tenderskoj dokumentaciji i prema sljedećim lotovima:

Broj lota                Opis lota

LOT 1 – Usluge informatičke obuke za 200 državnih službenika iz različitih institucija sa nivoa BiH

LOT 2 – Usluge informatičke obuke za 750 državnih službenika iz različitih organa uprave sa nivoa Federacije BiH

LOT 3- Usluge informatičke obuke za 500 državnih službenika iz različitih organa uprave Republike Srpske

LOT 4 – Usluge informatičke obuke za 150 državnih službenika iz različitih organa uprave Brčko distrikta BiH     
                   
II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Maksimalna vrijednost budžeta za ugovor je 825.000,00 KM sa uključenim PDV-om (za sve LOT-ove).

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Na području Bosne i Hercegovine, odnosno na lokacijama kako je bliže određeno u tenderskoj dokumentaciji.

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Da

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

24 mjeseca od potpisivanja ugovora, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU,
ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Da, u iznosu od 2000,00 KM za svaki lot.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16. ZJN)

Ne

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19. UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtijeva avansno plaćanje dužan je obezbijediti avansnu garanciju kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni- za međunarodnu konkurenciju

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

(a) Samo najniža cijena

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, kako je dato u tendreskoj dokumentaciji.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 04. 06. 2010. godine svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1, ili će biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom zainteresiranim dobavljačima na njihov zahtjev. Potpisan i opečaćen zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije mora biti dostavljen u pisanoj formi (putem pošte, faksa ili skeniran putem mail-a). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

14.06.2010. u 11:00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će izvršiti javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku dana 14.06.2010.godine na adresi Vrazova broj 9. u Sarajevu u 12:00 sati.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1.Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Dobavljači mogu u pisanoj formi (putem pošte, faksa ili elektronske pošte) od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude navedenog pod IV.6. tj. do 04.06.2010.god. ili dostavljanjem pisam na faks broj: 033/565 761, kontakt osobe Aleksandar Karišik ili Svjetlna Bošnjak.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

 

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT

Section I: CONTRACTING AUTHORITY I.1.

OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY

Organization: Public Administration Reform Coordinator's Office

Contact person: Aleksandar Karisik; Svjetlana Bosnjak

Address: Vrazova 9

Postal code. 71000

Town: Sarajevo

ID number: 4200334950020

Telephone: 033/565-776

Fax: 033/565-761

Electronic mail (email): Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet addres (URL): www.parco.gov.ba

II.1. TYPE OF CONTRACT:

Services

II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT Services of IT training for 1600 civil servants in total, as in the tender documentation and according to the following lots lotovima:

LOT 1 – Services of IT training for 200 civil servants from different institutions from the level of BiH

LOT 2 – Services of IT training for 750 civil servants from different bodies of administration from the level of the Federation of BiH

LOT 3 – Services of IT training for 500 civil servants from different bodies of administration of the Republic of Srpska

LOT 4 – Services of IT training for 150 civil servants from different bodies of administration of the Brčko District of BiH

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender documentation. Estimated value of the project is 825.000,00 KM with the VAT

IV.1. TYPE OF PROCEDURE:

Open

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL) Tender documentation can be taken until June 04, 2010 every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request submitted in written form (by mail or fax). No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF BIDS

June 14, 2010 11,00 hours