URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE

 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Nedžib Delić i Tila Arnaut

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/565-778,033/565-786

Fax: 033/565-761

E-mail: Nedzib.Delic@parco.gov.ba;Tila.Arnaut@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o konsultantskim uslugama za implementiranje projekta „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“. Odluka o nabavci br. 01-07-258-7/09

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka konsultantskih usluga za implementiranje projekta „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Procijenjena vrijednost ugovora je 400.000 KM sa uračunatim PDV-om

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Na području Bosne i Hercegovine, odnosno na lokacijama kako je bliže određeno u tenderskoj dokumentaciji.

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

10 mjeseci od potpisivanja ugovora, kako je to bliže dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Ne traži se u I-fazi pretkvalifikacije s tim da će ponuđači biti u obavezi dostaviti u II-fazi odgovarajuću garanciju za ozbiljnost ponude kako to bude navedeno u pozivu za dostavljanje ponuda, odnosno tenderskoj dokumentaciji.

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kao pod III.1.

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16. ZJN)

Ne

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19. UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtjeva avansno plaćanje dužan je obezbjediti avansnu garanciju kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Ograničeni

NAPOMENA: Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju potrebe za novim uslugama provede pregovorački postupak u skladu sa odredbama člana 11. stav (4) tačka d) Zakona o javnim  nabavkama BiH

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

 (a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, na način i pod uvjetima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 12.03.2010. godine svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1, ili će biti dostavljena zainteresiranim dobavljačima na njihov zahtjev. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači trebaju poslati u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

22.03.2010. u 12:00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

60 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva

NAPOMENA: Prihvatljivi ponuđači će nakon prve faze biti dužni izjasniti se o opciji ponude na način kako to bude navedeno u tenderskoj dokumentaciji za podnošenje ponuda.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će izvršiti otvaranje zahtjeva za učešće u ograničenom postupku nakon krajnjeg roka koji je određen za prijem zahtjeva. Otvaranje neće biti javno. Kvalifikovani kandidati će u Pozivu za dostavljanje ponuda biti obavješteni o datumu otvaranja ponuda shodno Odredbama ZJN BiH.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Zahtjev treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Zainteresirani kandidati mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude navedenog pod IV.6. tj. do 12.03.2010. god. ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osobe Nedžib Delić, Tila Arnaut.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

5. Kandidati koji zadovolje fazu pretkvalifikacije će biti pozvani da učestvuju u nastavku javnog nadmetanja.