Fena: Delegacija EU u BiH prezentirala je danas u Sarajevu rezultate trogodišnjeg projekta jačanja kapaciteta Ministarstva finansija i trezora u implementaciji decentraliziranog sistema u BiH, a koji je EU finansirala u  vrijednosti od 1,8 miliona eura.

Cilj ovog projekta bio je da podrži Ministarstvo finansija i trezora BiH u jačanju institucionalnih kapaciteta da bi bili spremni za provedbu decentraliziranog sistema upravljanja IPA fondovima u BiH.

Rezultat ovog projekta je uspostava novih struktura – Državni fond i Centralne jedinice za finansiranje i ugovaranje, koji će s Ministarstvom finansija i trezora upravljati budućom finansijskom pomoći EU.

Šefica jedinice za reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Maria Farrar-Hockley pojasnila je na pres-konferenciji da BiH, kao i sve druge zemlje kandidati za članstvo u EU, mora sve IPA fondove realizirati na decentralizirani sistem.

To znači da zemlja mora imati odgovarajuće strukture u funkciji ovog sistema te ovlaštenja i odgovornosti.

-Cilj ovog decentraliziranog sistema jeste da zemlja bude u stanju da na ispravan način koristi prtpristupne fondove i poveća vlasništvo nad pomoći EU, pojasnila je.

Iako je ovaj projekt završen, njegovi rezultati nisu potpuni jer Vijeće ministara BiH još nije obavilo potrebna imenovanja na odgovarajuće funkcije unutar ovog sistema

Pomoćnica ministra finansija i trezora BiH Vera Letica izrazila je nadu da će naredni koraci koje treba poduzeti VMBiH doprinijeti bržem napretku ostalih dijelova sistema da bi BiH sredinom naredne godine dobila akreditaciju za samostalno upravljanje projektima i sredstvima EU.

Pojasnila je da je Ministarstvo finansija i trezora pripremilo mapu puta za postizanje ove akreditacije, koja je u januaru upućena na usvajanje VMBiH.

Letica očekuje da će nakon usvajanja ovog dokumenta biti poduzeti i svi ostali planirani koraci da bi se ostvario konačan cilj ove mape puta, objavljeno je na portalu reci.ba.