Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

 

1/01 Stručni saradnik za informacije i komunikacije

 

Opis radnih zadataka: Prema uputama koordinatora za reformu javne uprave, odgovoran/a je za prikupljanje, analiziranje i distribuciju informacija koje se odnose na reformu javne uprave; priprema relevantne publikacije i prevodi dokumente, ukoliko je potrebno; priprema informacije za medije, obezbjeđuje interni protok informacija unutar Ureda, vrši koordinaciju informativnih i komunikacijskih aktivnosti unutar drugih institucija, redovno održava internet stranicu Ureda; obavlja ostale zadane dužnosti.

Posebni uslovi: završen fakultet društvenih nauka (poželjno žurnalistika ili druga srodna disciplina); najmanje jedna (1)  godina odgovarajućeg radnog iskustva;sposobnost prikupljanja i analiziranja informacija;  poznavanje rada na računaru; odlično poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1046 KM

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

 

Napomena za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22.

  Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane instiutcija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 56/09).

– Pod radnim iskustvom  podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom) odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu; dokaza o odličnom poznavanju engleskog jezika; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje

– Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima,  u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto  treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja  dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

 

– Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07), izuzimajući čl. 6.  i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog,  isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu, gdje se i objavljuje javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

 

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 08.01.2010. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH''

Sarajevo, ul. Vrazova 9

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene,  neće se uzimati u razmatranje.

                     ZAMJENIK KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

                                                                       Suad Musić