Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa šeste sjednice Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koja je održana 22.04.2009.godine

2. Imenovanje članova Implementacionog tima za projekat „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i opštih akata u BiH“

3. Imenovanje člana komisije za javne nabavke ispred korisnika projekta„Unapređenje  pravila i  procedura za izradu zakona, drugih propisa i opštih akata u BiH“

4. Dogovor o daljnjoj realizaciji projekta „Baza podataka propisa” (LDB –Legislative Data  Base)

5. Razno.

bit će održan u utorak 23.06.2009. godine u Banja Luci u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Trg RS 1, sa početkom u 12:00 sati.