Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

 

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

 

Stručni savjetnik za reformu javne uprave           1 izvršilac

 

Opis radnih zadataka: U skladu s uputama koordinatora, koordinira i sarađuje s relevantnim institucijama i organizacijama na polju reforme javne uprave; provodi ankete o temama relevantnim za reformu javne uprave, daje stručne savjete, preporuke i prijedloge; koordinira i organizuje sastanke radne grupe; prati rad članova radne grupe između sastanaka; podnosi redovne analitičke izvještaje, mjesečne i godišnje izvještaje o napretku; vrši koordinaciju sa ostalim stručnim savjetnicima i drugim uredskim osobljem; učestvuje na sastancima s donatorima po potrebi; obezbjeđuje podatke za inventar pojmova za aktivnosti tehničke podrške; obavlja ostale zadatke koje dodjeljuje koordinator.

 

Posebni uslovi:

  • završen pravni ili ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka ili drugi srodan fakultet;
  • najmanje tri (3) godine odgovarajućeg radnog iskustva u struci;
  • dobro poznavanje pitanja vezanih za reformu javne uprave;
  • dobre sposobnosti komunikacije;
  • sposobnost za rad u interdisciplinarnom okruženju, na velikom broju složenih zadataka,prilagodljivost na izmjenu prioriteta;
  • razvijene pregovaračke sposobnosti;
  • saminicijativnost;
  • usmjerenost ka postizanju rezultata;
  • dobro poznavanje engleskog jezika.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1462 KM

 

Napomena za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08).

– Pod radnim iskustvom  podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

 

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom) odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom odgovarajućem radnom iskustvu struci; dokaza o traženom dobrom poznavanju engleskog jezika; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH ili na internet stranici Agencije za državnu službu www.ads.gov.ba.

– Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima,  u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto  treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja  dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

– Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07), izuzimajući čl. 6.  i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog,  isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu, gdje se i objavljuje javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 18. 05. 2009. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH''

Sarajevo, ul. Vrazova 9

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.