Svrha angažmana:

Program za angažovanje praktikanata (Junior professionals) predstavlja polaznu tačku u radu i razvoju karijere u institucijama državne službe Bosne i Hercegovine, a dizajniran je u svrhu razvoja profesionalnih vještina mladih stručnjaka u periodu neposredno nakon sticanja univerzitetske diplome i njihovoj pripremi za budući rad u strukturama državne službe/uprave.

Odabrani kandidati će,kao praktikanti u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, imati priliku da kroz program obuke uz rad/prakse budu direktno uključeni u poslove koji su u nadležnosti Ureda i na taj način osiguraju podršku procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Kao dio manjeg tima praktikanti će imati priliku da pružaju tehničku, administrativnu i operacionu podršku aktivnostima i projektima vezanim za reformu javne uprave koji se realizuju u saradnji sa međunarodnim donatorima i institucijama državne službe/uprave na različitim nivoima vlasti u BiH.

Vrsta i trajanje angažmana:

Angažman praktikanata ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa i odvijaće se u formi besplatne obuke uz rad u toku trajanja programa od najviše 8 mjeseci. Praktikanti za svoj rad neće primati naknadu , izuzev pokrivanja osnovnih troškova u toku trajanja prakse (prevoz, ishrana) u mjesečnom iznosu od 500 KM

Program se finansira iz donatorskih sredstava tehničke pomoći koju Uredu koordinatora za reformu javne uprave pruža DFID u okviru projekta SEPARB.

Lokacija:

Praktikanti će biti locirani u službenim prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Shodno potrebama posla, u toku trajanja programa moguća su kraća putovanja u druge gradove u Bosni i Hercegovini.

Supervizija/Izvještavanje:

Angažovanje i napredak odabranih kandidata u toku trajanja programa će biti direktno nadgledani od koordinatora reformske oblasti kao neposrednog supervizora

Za svoj ukupan rad u periodu angažovanja praktikanti su odgovorni Koordinatoru za reformu javne uprave.

Odgovornosti:

Praktikanti će u sklopu angažamana imati sljedeće odgovornosti, koje uključuju, ali nisu ograničene na obavljanje sljedećih aktivnosti:

• Asistiranje u radu tima za refomsku oblast u koji budu raspoređeni i podrška pri obavljanju svakodnevnih operativnih aktivnosti

• Saradnja u pripremi i organiziranju različitih vrsta sastanaka i pripremi radnih materijala za potrebe radnog tima u reformskoj oblasti

• Podrška članovima tima u pripremanju projektnih dokumenata, izvještaja, prezentacija i drugih projektnih materijala za datu reformsku oblast

• Podrška pri planiranju i organiziranju raznih događaja u sklopu projektnih aktivnosti (radionice, seminari, i sl)

• Asistiranje članovima tima u procesu prikupljanja i ažuriranja informacija, analizi podataka i pripremi različitih vrsta izvještaja

• Podrška u održavanju različitih vrsta elektronskih evidencija (baza podataka), arhiviranju dokumentacije i održavanju arhive

• Administrativna podrška radu Ureda u cjelini shodno aktuelnim potrebama

Kvalifikacijski uslovi:

• Državljanstvo BiH

• Univerzitetska diploma – sljedeći profili: 1 pravnik, 1 informatičar i 1 društvenog smjera (poželjno pravo ,političke nauke)

• Aktivno poznavane engleskog jezika 

• Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office- Word, Excel,Access; Internet i e-mail, programi za izradu prezentacija)

Sposobnosti i individualne karakteristike :

• Dobre organizacijske vještine

• Spremnost za rad u timu i dobre interpersonalne vještine

• Dobre komunikacijske vještine (pismene i usmene)

• Samoinicijativnost i proaktivan pristup poslu i radnim zadacima

• Odgovornost za postizanje rezultata

• Spremnost na razvoj ličnih sposobnosti, vještina i iskustava, te dijeljenje istih sa kolegama u timu

• Izražen interes za rad u javnoj administraciji i razvoj karijere u državnoj službi

• Razumijevanje/intersovanje za proces refome javne uprave u BiH i proces evropskih integracija