ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ СА МЕЂУНАРОДНОМ ОБЈАВОМ (БРОЈ 423-2-2-11-42/14)  

Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН  

И.1. Подаци о уговорном органу  Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управ    

Контакт особа: Мирнеса Машић

Адреса: Вразова 9  

Поштански број: 71000  

Опћина/Град: Сарајево – Центар  

ИДБ/ЈИБ: 4200334950020  

Телефон: 033565760  

Факс: 033565761  

Електронска пошта: parco.office@parco.gov.ba 

Интернет адреса: www.parco.gov.ba

И.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију:

Као под И.1

И.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће:

Као под И.1

И.4. Адреса за додатне информације:

Као под И.1

И.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

И.5.а. Врста: Орган управе

И.5.б. Ниво: Државни ниво

И.5.ц. Дјелатност: Јавна управа

И.6. Заједничка набавка: Не

Одјељак ИИ: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

ИИ.1. Врста уговора: Услуге – Остале услуге.

ИИ.2. Подјела на лотове: Не

ИИ.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не

ИИ.4. Опис

ИИ.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“

ИИ.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“

ИИ.5. Укупна количина или обим уговора:

а)    Успостава укупне пројектне структуре и дефинисање оквира за успоставу система редукције административних препрека и процјену утицаја прописа за ниво институција БиХ и БД БиХ;  

б)    Изградња и/или јачање људских капацитета у институцијама  (укључујући и ресорна министартсва и друге релевантне органе управе) за провођење послова редукције административних препрека и процјене утицаја прописа (укључујући јавне консултације) на свим управним нивоима у БиХ;

ц)    Провођење пилот пројеката за процјену утицаја прописа и редукцију административних препрека уз учешће и консултацијске вјежбе цивилног друштва на нивоу институција БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ;

д)    Развој капацитета информационих технологија повезаних са редукцијом административних препрека на нивоу ФБиХ и РС као и за реализацију осталих активности које су предвиђене у пројектном задатку.

ИИ.5.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ:  

1.319.200,00

ИИ.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Као у ТД

ИИ.8. Трајање уговора или рок извршења: 24 мјесеца од дана закључења уговора о јавној набавци

 

Одјељак ИИИ: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИИИ.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

ИИИ.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Као у ТД

ИИИ.6. Економска и финансијска способност: Као у ТД

ИИИ.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД

 

Одјељак ИВ: ПОСТУПАК

 

ИВ.1. Врста поступка: Ограничени поступак

ИВ.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

ИВ.3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

ИВ.3.а. Датум: Може се обезбиједити/доставити захтјев до 28.11.2014.ИВ.3.б. Новчана накнада: Не

ИВ.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће Датум: 9.12.2014. Вријеме: 12:00

 

Одјељак В: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Тендерска дкументација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или путем е-маил адресе:mirnesа.hodzic@parco.gov.ba.

Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговороног органа у писаној форми,е-маилом или фаxом и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање захтјева за учешће тј. 28.11.2014. године.

Уговорни орган шаље позив за достављање понуда кандидатима који су задовољили предквалификацијске услове уговорног органа.