ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ1438-1-2-20-3-12/16

ОДЈЕЛЈАК И: УГОВОРНИ ОРГАНИ

1. Подаци о уговорном органу

Назив КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ИДБ/ЈИБ 4200334950020

Контакт особа Мирнеса Машић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-760

Факс (033) 565-761

Електронска пошта парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба

I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

Као под I 1.

I 4. Адреса за додатне информације

Као под I 1.

I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 5.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 5.б. Ниво

Државни ниво

I 5.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 6. Заједничка набавка

Не

I 7. Набавка у име других уговорног органа?

Не

ОДЈЕЛЈАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Остале услуге

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефекатаобуке“

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта„Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке“

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Код Опис

Главни предмет 85312320-8 Услуге савјетовања

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке“

II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

315875,00

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Као у ТДИ

I 9. Трајање уговора или рок извршења

12 мјесеци од закључења уговора

ОДЈЕЛЈАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 4. Ограничења за учешће

Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерскојдокументацији.

III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Као у ТД

III 6. Економска и финансијска способност

Као у ТД

III 7. Техничка или професионална способност

Као у ТД

III 8. Резервисан уговор

Не

III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама

III 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Не

ОДЈЕЛЈАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка

Отворени поступак

IV 2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена

IV 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Да

IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до

24.10.2016.

IV 4. Да ли се намјерава користити е-аукција?

Не

IV 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?

Не

IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме 2.11.2016. 12:00:00

IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 2.11.2016. 12:15:00

Адреса и мјесто Вразова бр. 9, 71 000 Сарајево

ОДЈЕЛЈАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације путем портала јавних набавки најкасније до24.10.2016. године.