ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ СА МЕЂУНАРОДНОМ ОБЈАВОМ

(БРОЈ 423-1-2-11-35/14) 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН 

I.1. Подаци о уговорном органу

Назив: Канцеларија координатора за реформу јавне управе  

Контакт особа: Мирнеса Машић  

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000  

Општина/Град: Сарајево – Центар  

ИДБ/ЈИБ: 4200334950020  

Телефон: 033565760  

Факс: 033565761  

Електронска пошта: парцо.оффице@парцо.гов.ба  

Интернет адреса: www.парцо.гов.ба

I.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију: Као под I.1

I.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће: Као под I.1

I.4. Адреса за додатне информације: Као под I.1

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

I.5.а. Врста: Орган управе

I.5.б. Ниво: Државни ниво

I.5.ц. Дјелатност: Јавна управа

I.6. Заједничка набавка: Не

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. Врста уговора: Услуге – Остале услуге.

II.2. Подјела на лотове: Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Имплементација заједничких сервиса за е-услуге"

II.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Имплементација заједничких сервиса за е-услуге"

II.5. Укупна количина или обим уговора:

а) Припремити детаљан дизајн и концепт средишње тачке комуникације, у складу са најбољим ЕУ праксама, прилагођен стању на сваком управном нивоу – БиХ, Федерација БиХ, Република Српска и Брчко Дистрикт БиХ, а који ће садржавати тражени минимум вишеупотребљивих заједничких блокова е-услуга како је дато у пројектном задатку;

б) Припремити приједлог правне анализе пружања електронских услуга, са препорукама, за сва четири управна нивоа, укључујући анализу постојећег правног оквира и процедура, идентификацију потребних правних, регулаторних и процесних предуслова те израду препорука и нацрта уговора за кориштење еСервиса;

ц) Имплементирати систем у складу са детаљним концептом и дизајном поштујући политику отворених система и норми, те начела доступности и разумљивости садржаја и остале индустријске стандарде, и осигурати адекватну обуку за централне јединице за е-управу сваког управног нивоа;

д) Имплементирати по једну пилот електронску услугу за сваки управни ниво уз извршену прилагодбу „бацк-енд“ сервиса и система на које ће се повезати сервиси портала;

е) Припремити и објавити детаљне спецификација за кориштење заједничких сервиса и објавити их преко централних портала одговарајућег управног нивоа;

ф) Израдити техничке спецификације за набавку опреме за централне јединице за е-управу на сваком управнм нивоу;

г) као и за реализацију осталих активности које су предвиђене у пројектном задатку.

II.5.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ:    1.200.000,00

II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Као у ТД

II.8. Трајање уговора или рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора о јавној набавци

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Као у ТД

III.6. Економска и финансијска способност: Као у ТД

III.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка: Отворени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV.3.а. Датум: Може се обезбиједити/доставити захтјев до 07.11.2014.

IV.3.б. Новчана накнада: Не

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће Датум: 18.11.2014. Вријеме: 12:00 часова

IV.5. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум: 18.11.2014, вријеме 13.00; сједиште уговорног органа  

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда/Канцеларије координатора за реформу јавне управе или путем е-маил адресу мирнеса.ходзиц@парцо.гов.ба.Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми, е-маилом или фаxом и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање захтјева за учешће тј. до 07.11.2014. године.