Usklađeno unapređenje upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga jedna je od mjera Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Podrška provedbi aktivnosti koje doprinose realizaciji ove mjere bila je tema sastanka kojeg su juče u Sarajevu održali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA sa predstavnicima USAID projekta e-Uprave, UNDP i Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo.

Cilj ovog sastanka bio je razmjena informacija o aktivnostima koje se u ovoj oblasti provode, a koje se odnose na razvijeni sistem za rješavanje zahtjeva za građevinske dozvole, vezu funkcionalnosti sistema sa zakonskim rješenjima po različitim upravnim nivoima, a sa fokusom na predložene izmjene amandmana na federalnom i kantonalnom nivou, povezanost sa elektronskim registrima (katastr), kao i aktivnosti koje se odnose na katalog usluga organa uprave Kantona Sarajevo i pilotiranje određenih elektronskih usluga, te rad na zakonskom rješenju koje se odnosi na elektronsku upravu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA su u proteklom periodu održali niz sastanaka sa nadležnim institucijama državnog, entitetskog i nivoa Brčko distrikta BiH, a kako bi SIGMA prikupila potrebne informacije u smislu identifikacije dvije ili tri administrativne procedure/usluge, te podržala aktivnosti na uspostavi saradnje na njihovom pojednostavljenju, kao npr. građevinska dozvola i postupak registracije motornih vozila.

Pored Okruglog stola za podršku realizaciji aktivnosti mjere koja se odnosi na usklađeno unapređenje upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga, kojeg je SIGMA u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave i nadležnim institucijama održala u junu ove godine, SIGMA u okviru ove reformske mjere aktivno radi i na pružanju podrške institucijama u aktivnostima koje se odnose na kataloge administrativnih usluga (struktura, proces uspostavljanja, ažuriranje) i slično.