Dokument – Preporuke i naredni koraci sa 6. sastanka PGRJU

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine – 6. sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave

06. juni 2023.

Preporuke:

1. Strateški okvir za reformu javne uprave (SO RJU)

1.1. Uspostaviti funkcionalno tijelo za donošenje političkih odluka koje će uključivati predsjedavajuću Vijeća ministara BiH, predsjednike entitetskih vlada i gradonačelnika Brčko distrikta, te uputiti poziv ministrima nadležnim za različite oblasti RJU i koordinatorima za RJU. Državni nivo, entiteti i distrikt Brčko trebaju usvojiti odluku o aranžmanu za koordinaciju RJU – tzv. Zajedničkoj platformi – u junu 2023. godine. Izraditi odgovarajući poslovnik uz podršku OECD – SIGMA uz konsultacije na političkom i tehničkom nivou i usvojiti ga u relevantnim tijelima Zajedničke platforme (3. kvartal 2023).
1.2. Treba ojačati ulogu koordinatora za RJU u pogledu upravljanja provedbom i praćenja Akcionog plana. Pokrenuti postupke zapošljavanja u entitetima i Brčko distriktu kako bi se povećali ljudski potencijali koordinatora za RJU i u skladu s tim revidirati pravilnike o unutarnjoj organizaciji (3. kvartal 2023).
1.3. Svi koordinatori za RJU trebaju revidirati Akcioni plan za RJU za period 2023.-2027., kojeg trebaju usvojiti svi nivoi vlasti do četvrtog kvartala 2023. godine, pri čemu će prioritet imati digitalizacija vladinih usluga i procesa RJU. Određivanje prioriteta će se realizirati uz podršku OECD- SIGMA i finalizirati do septembra 2023. godine, dok procjenu troškova za provedbu Akcionog plana treba završiti do kraja godine.
1.4. Osigurati redovno godišnje praćenje i izvještavanje o provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave i njegovog Akcionog plana na polugodišnjem i godišnjem nivou, te bez odlaganja usvojiti izvještaj o praćenju za 2022. godinu na svim nivoima vlasti i objaviti ga na internet stranicama koordinatora za reformu javne uprave (3. kvartal 2023). Unaprijediti kvalitet praćenja uspostavljanjem procedura za prikupljanje podataka u provedbi RJU (4. kvartal 2023).
1.5. Pokrenuti sistematske konsultacije s organizacijama civilnog društva prilikom praćenja i revizije Akcionog plana za reformu javne uprave i integrirati njihove povratne informacije u izvještaj o praćenju i strateške ciljeve o RJU prilikom revizije Akcionog plana (3. kvartal 2023).
1.6. Ažurirati komunikacijsku strategiju o RJU u skladu s novim Akcionim planom za RJU za period 2023.-2027. (1. kvartal 2024.) i započeti njenu provedbu (2. kvartal 2024.) kako bi se povećala svijest vlada i društva o pitanjima RJU.
1.7. Osigurati veću finansijsku odgovornost i održivost za provedbu revidiranog Akcionog plana za RJU tako što će se iz budžeta za 2024. izdvojiti sredstva za pokrivanje najmanje 10%- 20% troškova Akcionog plana (4. kvartal 2023).
1.8. Pokrenuti efikasan mehanizam koordinacije donatora u RJU kako bi se osigurala finansijska pokrivenost svih aktivnosti u vremenskom okviru revidiranog Akcionog plana i prvi sastanak koordinacije donatora organizovati u 1. kvartalu 2024, s ciljem da se sastanci održavaju svakih šest mjeseci.

2. Upravljanje javnim finansijama (UJF)

2.1 Nastaviti provedbu Strategija upravljanja javnim finansijama za period 2021.-2025. na svakom nivou upravljanja i sveobuhvatnog cjelodržavnog Strateškog okvira za upravljanje javnim finansijama. Pojedinačni Akcioni planovi za UJF i sveobuhvatni plan treba revidirati (2. kvartal 2024.), te uključiti rezultate izvještaja PEFA iz sredine 2023. godine i sveobuhvatni izvještaj o praćenju UJF koji treba biti usvojen do septembra 2023.
2.2 Pokrenuti dijalog o politici na nivou države u vezi s reformom upravljanja javnim finansijama s Evropskom komisijom, predstavnicima civilnog društva, razvojnim partnerima i međunarodnim finansijskim institucijama najkasnije do 3. kvartala 2023.
2.3 Unaprijediti reforme upravljanja javnim finansijama do 2. kvartala 2024. u sljedećim ključnim oblastima:
2.3.1 poboljšanjem kvaliteta budžetskog procesa tako što će se poštovati rokovi i pravila za izmjene i dopune budžeta, za naredni budžetski ciklus (2. kvartal 2024.) i u saradnji sa MMF-om otpočeti pripreme za Procjenu upravljanja javnim ulaganjima na svim nivoima i završiti ih do kraja godine;
2.3.2 jačanjem kredibiliteta srednjoročnih budžetskih okvira i fiskalnih strategija tako što će se (1) unaprijediti povezanost između godišnjeg strateškog planiranja i procesa izrade godišnjeg budžeta i (2) osnažiti kapaciteti za predviđanje i modeliranje i unaprijediti koordinacija u ovoj oblasti;
2.3.3 Svi nivoi vlasti trebaju uspostaviti neophodne preduslove vezane za IT kako bi se mogao provesti zakon o programskom budžetu i srednjoročnom planiranju budžeta, te usvojiti slični propisi na državnom nivou i u Republici Srpskoj (2. kvartal 2024.)
2.3.4 osigurati efikasnu funkciju nadzora nad fiskalnim rizicima (uz pokrivanje fiskalnih rizika preduzeća u državnom vlasništvu tako što će se ova funkcija jasno dodijeliti jedinicama u oba entiteta, s jasno definiranim zadacima, odgovarajućim osobljem i resursima.
2.3.5 u oba entiteta kreirati i ažurirati javno dostupan registar preduzeća u državnom vlasništvu s kompletnom listom svih takvih preduzeća koja se može pretraživati, uključujući sveobuhvatne finansijske izvještaje, revizije i organizacione informacije zasnovane na definiranoj metodologiji.

3. Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima

3.1. Ojačati saradnju između ministarstava pravde i agencija za državnu službu na svim nivoima vlasti i podijeliti informacije o vremenskom okviru i obimu saradnje u okviru Foruma direktora agencija za državnu službu do septembra 2023. godine.

3.2. Unaprijediti metodologije ULJP-a za praćenje provedbe zakona o državnoj službi i upravljanja ljudskim potencijalima, na svim nivoima vlasti, koje se temelje na rezultatima radionice koju je organizovala SIGMA u junu 2023. godine, s ciljem usvajanja tih metodologija (4. kvartal 2023). Dostaviti godišnje izvještaje Evropskoj komisiji najmanje šest sedmica prije sljedećeg godišnjeg sastanka Posebne grupe za RJU i objaviti ih na internet stranicama relevantnih institucija (1. kvartal 2024).

3.3. U skladu sa zajedničkim okvirom politike, izraditi strategije upravljanja ljudskim potencijalima uz podršku RESPA-e na državnom nivou i u Republici Srpskoj (1. kvartal 2024.), te započeti provedbu Strategije za razvoj ljudskih potencijala u strukturama državne službe FBiH i u kantonima (3. kvartal 2023.) tako što će se raditi na poboljšanju klasifikacije, opisa i ocjenjivanja radnih mjesta.

3.4. Usvojiti poboljšan pravni osnov za registre javnih usluga na nivou entiteta sa jasnom podjelom nadležnosti, kao i pravni osnov za uspostavljanje HRMIS-a na državnom nivou (4. kvartal 2023). Osigurati funkcionalnost HRMIS-a na svim nivoima tako što će se obezbijediti uslovi koji se odnose na kapacitete za upravljanje registrima i nadogradnju softvera (4. kvartal 2023).

3.5. Uskladiti 11 zakona o državnoj službi i standarde ljudskih potencijala i imenovati radnu grupu uključivanjem ministarstava nadležnih za javnu upravu (3. kvartal 2023.) s ciljem finalizacije ovog procesa do (1. kvartal 2024). Ovo podrazumijeva usklađivanje zakonskih odredbi za zajednički djelokrug državne službe, jednake standarde u postupcima zapošljavanja i odabira, kompatibilne kategorije radnih mjesta i kompetencija potrebnih za ta radna mjesta kako bi se osigurala mobilnost i zajednički standardi u radnim uvjetima, funkcijama i organizaciji državne službe.

3.6. Potrebno je bez odlaganja uskladiti zakone o državnoj službi s principima meritornosti kako na nivou entiteta tako i na državnom nivou (3. kvartal 2023.); Federacija BiH također treba koordinirati usklađivanje s principima meritornosti u kantonima i finalizirati proces izmjena i dopuna zakona do (1. kvartal 2024).

3.7. Obustaviti prakse koje ne osiguravaju zapošljavanje zasnovano na zaslugama i dobro funkcionisanje državne službe, posebno u Vladi Federacije, tako što će se odmrznuti zapošljavanje u državnoj službi i na državnom nivou, redovnim raspisivanjem konkursa za radna mjesta i zapošljavanjem državnih službenika višeg nivoa rukovođenja kada im istekne mandat.

4. Izrada politika i koordinacija

4.1. Vijeće ministara treba donijeti odluku o predloženim opcijama za reguliranje strateškog planiranja na osnovu konceptualnog sažetka Direkcije za ekonomsko planiranje (do juna 2023.) i usvojiti i započeti provedbu pravnog okvira za sektorsko strateško planiranje do januara 2024. Konsolidovati institucionalne mandate za koordinaciju i osiguranje kvaliteta planiranja politika na državnom nivou (4. kvartal 2023.) Entiteti i Brčko distrikt trebaju osigurati provedbu i gdje je relevantno prilagođavanje pravnog okvira o planiranju politika, uz rješavanje potencijalnih nedostataka u skladu sa radionicom OECD SIGMA-e.

4.2. Dostaviti Evropskoj komisiji preliminarni nacrt Programa integrisanja u EU u skladu s članom 70.3 SSP-a (nacionalni program za usvajanje acquisa EU) (2. kvartal 2023.). Također dostaviti analizu funkcioniranja Odluke o mehanizmu koordinacije iz 2016. godine, zajedno s prijedlozima za otklanjanje utvrđenih nedostataka (2. kvartal 2023.).

5. Odgovornost i pružanje usluga

5.1. Ombudsman bi trebao imati proaktivniju ulogu u korištenju dostupnih komunikacijskih kanala s izvršnim i zakonodavnim vlastima različitih nivoa upravljanja u cilju učinkovitije provedbe svojih preporuka (4. kvartal 2023).
5.2. Poboljšati zakonske odredbe o pristupu informacijama na nivou države i entiteta u skladu s najboljom međunarodnom praksom tako što će na internet stranicama javnih institucija biti dostupan sveobuhvatan katalog informacija, te uvesti odredbe o sankcijama za kršenje zakona i osigurati specijalizovano nadzorno tijelo sa odgovarajućim kapacitetima za praćenje provedbe tih odredbi. Uspostaviti radnu grupu za usaglašen pristup takvim standardima, na nivou države i oba entiteta. Konsultovati Komisiju o nacrtima Zakona o slobodnom pristupu informacijama (3. kvartal 2023.) prije donošenja zakona (do 4. kvartala 2023).
5.3. Poboljšati upravu prilagođenu korisnicima (1) izradom popisa administrativnih opterećenja za sve usluge kako bi se utvrdilo gdje je to opterećenje najveće u pružanju usluga preduzećima i građanima, prije nego što se nastavi s pojednostavljenjem i digitalizacijom usluga, (2) prilikom izrade akcionog plana za usklađivanje sektorskih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku na svim nivoima vlasti. (4. kvartal 2023.)

Naredne aktivnosti:

– Dostaviti predstavnicima OECD-SIGMA i DG NEAR poslovnik Zajedničke platforme radi konsultacija prije usvajanja
– Dostaviti izvještaje o praćenju RJU i UJF nakon usvajanja
– Dostaviti nacrt Akcionog plana za RJU do septembra 2023.
– Osigurati procjenu finansijskog uticaja revidiranog Akcionog plana za RJU
– Uraditi proračun troškova i izračunati iznos finansijskih sredstava koja nedostaju za revidirani Akcioni plan za RJU
– Dostaviti procjenu fiskalnog uticaja revidiranog Akcionog plana za RJU; imamo informacije da se procjena priprema u saradnji s ministarstvima finansija i da će biti finalizirana nakon završetka svih konsultacija.
– Dostavite nam obim i kalendar saradnje agencija za državnu službu u okviru Foruma direktora agencija za državnu službu
– Dostavite podatke o obrascu ULJP, gdje nedostaju podaci: (1) vršioci dužnosti i istekli mandati, (2) ugovori na određeno vrijeme; (3) izbor najbolje rangiranih kandidata
– Dostavite nacrt zakona o državnoj službi na svim nivoima vlasti kada budu potrebne konsultacije s EU i OECD-om – SIGMA i prije usvajanja kako bi se osiguralo usklađivanje s načelima javne uprave
– Naredni sastanak: organizovati sastanak između DEI-a i OECD SIGMA-e i EUD-a o tome kako DEI planira poboljšati planiranje, izvještavanje i kalkulaciju troškova za NPAA (Program integrisanja) i gdje bi OECD SIGMA mogla pružiti podršku u ovom zadatku posebnog područja primjene.