Predstavnici Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022 na danas održanom online sastanku usaglasili su tekst Akcionog plana za reformu javne uprave – dokumenta koji je jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave izjavio je da će konačno Bosna i Hercegovina pred Brisel, odnosno članove Specijalne radne grupe koja zasjeda sutra, doći sa dobrim vijestima – deblokadi procesa reforme javne uprave i usvajanju ključnih dokumenata u ovoj oblasti.

„Konačno nakon dvije godine usaglašavanja mi imamo ključne dokumente da bi nastavili modernizovati upravu u BiH na način da ona bude transparetnija, otvorenija, efektivnija i da pruža pouzdanije, efikasnije i jeftinije usluge građanima i poslovnoj zajednici“, izjavio je Dragan Ćuzulan.

On je nepomenuo da je Ured koordinatora za reformu javne uprave nedavno u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave iz Federacije BiH /FBiH/, Republike Srpske i Brčko distrikta proveo javne konsultacije o Akcionom planu tako da će ovaj dokument odmah biti poslan i vladama u BiH te Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije u Delegaciji EU u BiH pohvalio je rad predstavnika tematskih radnih grupa i Zajedničke radne grupe na finaliziranju Akcionog plana, kao i Ured koordinatora za reformu javne uprave na proaktivnom pristupu.

Mjere u Akcionom planu odnose se na jačanje kapaciteta javne uprave kroz implementaciju principa i dostizanje principa i standarda zemalja EU, uspostavljanje korisnički orijentisane i transparentne javne uprave, izgradnju profesionalnog i depolitizovanog službeničkog sistema zasnovanog na merit sistemu i uspostavljanje racionalne, koherentne, efikasne, efektivne i odgovorne organizacione strukture javne uprave na svakom nivou upravne vlasti.

Za sprovođenje akcionog plana za reformu javne uprave BiH biće potrebno 61 milion KM.

Prije nekoliko dana Republika Srpska je usvojila i Strateški okvir za reformu javne uprave i to dvije godine nakon što su to uradile Vlada Federacije BiH, Vlada Brčko distrikta BiH i Vijeće ministara BiH.
Inače, sutra, 8. jula 2020. godine održava se sastanak Specijalne radne grupe za reformu javne uprave između BiH i Evropske unije na kojem će BiH podnijeti izvještaj o dosadašnjim aktivnostima u oblasti reforme javne uprave.

Posebna grupa za reformu javne uprave je zajedničko tijelo EU i BiH uspostavljeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a u svrhu praćenja njegove primjene. Posebnu grupu čine predstavnici Evropske komisije i nadležnih institucija u BiH.