U okviru dokumenta Strategija reforme javne uprave, postojanje „zadovoljavajućih upravnih kapaciteta“ je utvrđeno kao jedan od ključnih preduvjeta za uspješnu provedbu reformi i integraciju BiH u Evropsku uniju (EU). Iz ovoga proizilazi primarni cilj utvrđen Strategijom za RJU u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima koji se odnosi na potrebu da se razvije “profesionalna, politički nepristrasna, nacionalno izbalansirana, etična, stabilna i aktivna javnu služba, koju poštuju i koja je u stanju pružati učinkovite usluge i vladama i građanima”.

Radi postizanja ovog cilja, autori  Strategije za RJU pozivaju na uspostavu Instituta za javnu upravu (Institut) na nivou cijele zemlje, upućujući na “formiranje Instituta za javnu upravu za cijelu BiH” kao jednu od ključnih aktivnosti. Takođe se navodi da će “Institut za javnu upravu ispunjavati ulogu pružaoca obuke, s jedne strane, i kreatora nastavnog programa za državnu službu, s druge strane”. Međutim u isto vrijeme, dokumentima Strategija RJU i Akcionim planom 1 za njeno provođenje, nisu osigurana detaljnija usmjerenje i pojedinosti o tome šta bi trebala biti konkretna uloga, djelokrug i funkcije Instituta.

Uredu koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) dato je u nadležnost da   koordinira procesom provođenja ove reforme. Shodno tome, u svjetlu prethodno pobrojanih ciljeva, PARCO je dogovorio sa predstavnicima UNDP-a za BIH osiguranje tehničke/ekpertske pomoći u cilju provođenja temeljite analize izvodljivosti i davanja preporuka u pogledu mogućih opcija za uspostavu Instituta, koje trebaju rezultovati u posebnom studijskom dokumentu.

Na taj način, generalni cilj ove studije je da se istraže mogućnosti i predlože modaliteti za uspostavu Instituta za javnu upravu, koje bi bile zasnovane na komparativnoj procjeni i pregledu pristupa i najboljih praksi u drugim zemljama u regionu i temeljitoj analizi stanja u BiH u odnosu na važeći sistem i postojeće forme obuke državnih službenika.

U sklopu ovog projekata, UNDP je osigurao tehničku pomoć u vidu anagžiranja dva međunarodna konsultanta, koji su u prethodnom periodu pripremili opsežan dokument Studije izvodljivosti za  Institut  za javnu upravu u BiH. U ovoj fazi utvrđen je radni nacrt dokumenta, koji prvenstveno treba da pruži osnovu za organizovanje sveobuhvatne diskusije sa predstavnicima domaćih institucija, organa uprave i međunarodnih partnera koji imaju aktivnu ulogu u oblasti reforme javne uprave, kako bi se  u narednom periodu ispitale moguće opcije i dalji pravci razvoja ove inicijative.

U procesu izrade Studije izvodljivosti autori su se konsultirali sa cijelim nizom relevantnih interesnih strana, koji osim predstavnika PARCO uključuju PAR koordinatore iz entiteta i Brčko Distrikta  BiH, predstavnike ministarstava pravde  BiH i Federacije BiH , Ministarstva uprave i lokalne samouprave  RS , agencija za državnu službu BiH i FBiH, Agencije za državnu upravu RS i Pododjela za LJP Brčko Distrikta, predstvanike kabineta entitetskih premijera i gradonačlenika Brčko Distrikta BiH,  Evropski centar za javno pravo u Brčkom, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, OHR i Delegaciju Evropske komisije

U nastavku rada na projektu, planirano je da se u februaru 2008. godine održi zajednički sastanak u formi okruglog stola, na kojem će međunarodni konsultanti koji su  pripremali dokument  uraditi njegovu prezentaciju i iskoristiti ovu priliku da zajedno sa  predstavnicima domaćih institucija sa nivoa BiH,  Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH  koji su nadležni za implementaciju ove skupine reformskih mjera, razmotre bitne elemente i nalaze  iz sadržaja  predmetne studije. Ovaj prvi zajednički sastanak ima za cilj da detaljnije razmotri pitanja koja proisteknu iz dokumenta pripremljenog za diskusiju, sa namjerom da se dalje unaprijede i razjasne predložene opcije za formiranje Instituta za javnu upravu. Ujedno, sastanak predstavlja početak intezivnijeg konsultativnog procesa, koji bi trebao biti okončan sa izradom  konačne verzije dokumenta i čija priprema bi trebala biti završena do kraja prvog kvartala tekuće godine.