Strategija reforme javne uprave je sveobuhvatan i univerzalan dokument koji pruža strateški okvir za navedenu reformu. Fokusiran je na unaprijeđenje općih upravnih kapaciteta, tačnije načina na koji je državna uprava organizovana, kako kreira politike, sačinjava i izvršava budžet, zapošljava i obučava kadrove.

Strategiju je izradio Ured koordinatora za reformu javne uprave, uz podršku Tima tehničke pomoći Evropske komisije. Prethodili su joj Sistemski pregled institucija javne uprave BiH i Funkcionalni pregled. Prvi je obuhvatio opće kapacitete u šest oblasti javne uprave: ljudski potencijali, javne finansije, izrada zakonskih propisa, upravni postupak, informacione tehnologije, institucionalna komunikacija, a drugi procjenu raspodjele nadležnosti i funkcija, poređenje sa situacijom u ostalim europskim zemljama i preporuke za racionalizaciju i reorganizaciju funkcionalnih nadležnosti upravnih institucija. U kreiranju Strategije korištene su sugestije šire javnosti, prikupljene posredstvom radionica, medijskih skupova i anketa.

Strategija navodi temeljne principe reforme javne uprave: otvorenost, učešće, odgovornost, efikasnost, efektivnost i koherentnost, te precizira ciljeve reforme: učiniti javnu upravu organizovanom, troškovno efikasnijom i profesionalnom i obezbijediti da služi građanima, u skladu sa najboljom europskom praksom. Strategija odražava kriterije pristupanja Europskoj uniji, vrijednosti i principe europskog administrativnog prostora i usklađena je sa Srednjoročnom razvojnom strategijom BiH i Strategijom europskih integracija BiH.

Vijeće ministara BiH, entitetske i Vlada Brčko distrikta usvojile su Strategiju 2006. godine, potvrđujući opredjeljenje i prihvatajući odgovornost za provođenje reforme javne uprave. Usvajanjem Strategije, Vijeće ministara, entitetske i Vlada Brčko distrikta prihvatile su obavezu redovnog izvještavanja javnosti o napretku reforme i volju da je u skladu sa rezultatima unapređuju.

No.   Ime
1 Strategija reforme javne uprave