Broj projekta: 01-07-59/08;
Ime projekta: Uspostavljanje mreže info polica
Kratak opis:

Opći cilj: Opći cilj ovog projekta je unaprijeđenje internog komuniciranja unutar institucija uprave, unaprijeđenje komunikacije među jedinicama za odnose s javnošću na različitim upravnim nivoima, kao i sa javnošću i pojednostavljivanje informisanja građana o aktivnostima vlada u BiH posredstvom mreže jednoobraznih info polica u Vijeću ministara BiH, entitetskim i Vladi Brčko distrikta BiH.

Svrha projekta: Svrha ovog projekta je uspostava prakse redovnog izdavanja, distribucije i međusobne razmjene promotivnog i informativnog štampanog materijala o aktivnostima, uslugama i nadležnostima Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH.

Kratak opis: Projekt obuhvata tehničku pomoć za obuku korisnika o internom komuniciranju (načinu razmjene informacija jedinica za odnose s javnošću s ostatkom institucije, načinu razmjene informacija među jedinicama za odnose s javnošću sa različitih upravnih nivoa, kao i sa samom javnošću) i namjeni info polica; razvoj preporuka za izradu štampanih materijala; tehničku pomoć za pripremu i štampanje info materijala (biltena).

Oblast projekta: Institucionalna komunikacija
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Deloitte savjetodavne usluge doo Zagreb
Korisnik projekta: Služba za odnose s javnošću Vijeća ministara BiH, Ured za odnose sa javnošću FBiH, Biro za odnose sa javnošću RS, Vlada Brčko distrikta BiH.
Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: BiH, entiteti i Brčko distrikt BiH (Sarajevo, Banja Luka i Brčko).
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 04. mart 2009. -04. decembar 2009 (9 mjeseci);
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 133.000,00
Ugovoreni budžet po godinama implementacije (u KM): 2009 2010 2011 2012
133.000,00
Kontakt osoba za projekat: Marina Kavaz-Siručić, Vrazova 9, Sarajevo; tel. 033-565-763, fax: 033-565-761, e-mail:marina.ks@parco.gov.ba