Akcioni plan 1 je prateći dokument Strategije reforme javne uprave, usvojen u Vijeću ministara BiH, entitetskim i Vladi Brčko distrikta 2006. godine, istovremeno sa Strategijom i njegovo provođenje je odmah počelo.

Cilj Akcionog plana 1 je razvijanje kapaciteta za učinkovitu koordinaciju, te koherentno kreiranje i usvajanje politika radi izgradnje, jačanja/konsolidacije i usklađivanja općih sistema u oblasti javnih finansija, ljudskih potencijala, upravnog postupka, informacionih tehnologija i institucionalne komunikacije. AP 1 su izradile međuvladine radne grupe i sadrži aktivnosti, mjere, odgovorne institucije i rokove kojima će biti osnaženi opći upravni kapaciteti u navedenim oblastima.

Neke od aktivnosti Akcionog plana 1 su: uvođenje programskog budžetiranja u javnoj upravi u BiH, nadzor rada ministarstava u pogledu pridržavanja rokova utvrđenih odlukama vlada, izrada zakona u BiH na zajedničkim standardima, poboljšanje elektronske razmjene informacija unutar javne uprave, uspostava e-vlade.

Akcioni plan 1, između ostalog, daje smjernice međunarodnoj zajednici i donatorima da identificiraju koje bi projekte u oblasti reforme javne uprave trebali finansirati. Iz Fonda za reformu javne uprave biće izdajana sredstva samo za one projekte koji direktno proizilaze iz aktivnosti definisanih Akcionim planom 1.

Od nastanka Akcionog plana 1, određene aktivnosti su paralelno razvijane ili su već provedene. Stoga je predviđeno da Ured Koordinatora za reformu javne uprave u BiH redovno vrši monitoring i evaluaciju Akcionog plana 1. Na osnovu nalaza monitoringa i evaluacije, Akcioni plan 1 će biti ažuriran i prilagođavan.

No. naziv
1 Akcioni plan za reformu javne uprave