Акциони план 1 је пратећи документ Стратегије реформе јавне управе, усвојен у Савјету министара БиХ, ентитетским и Влади Брчко дистрикта 2006. године. Циљ Акционог плана 1 је развијање капацитета за ефективну координацију, те кохерентно креирање и усвајање политика ради изградње, јачања/консолидовања и усклађивања општих система у области јавних финансија, људских потенцијала, управног поступка, информационих технологија и институционалне комуникације. АП 1 су израдиле међувладине радне групе и садржи активности, мјере, одговорне институције и рокове којима ће бити означени општи управни капацитети у наведеним областима. Неке од активности Акционог плана 1 су: увођење програмског буџетирања у јавној управи у БиХ, надзор рада министарстава у погледу придржавања рокова утврђених одлукама влада, израда закона у БиХ на заједничким стандардима, побољшање електронске размјене информација унутар јавне управе, успостављање е-владе.

Акциони план 1, између осталог, даје смјернице међународној заједници и донаторима да идентификују које би пројекте у области реформе јавне управе требали финансирати. Из фонда за реформу јавне управе биће издвајана средства само за оне пројекте који директно произилазе из активности дефинисаних Акционим планом 1.

Од настанка Акционог плана 1, одређене активности су паралелно развијане или су већ проведене, стога је предвиђено да Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ редовно врши мониторинг и евалуацију Акционог плана 1. На основу налаза мониторинга и евалуације, Акциони план 1 ће бити ажуриран и прилагођаван.

 

бр. назив
1 Акциони план за реформу јавне управе