1. Oglašena pozicija sa opisom poslova i posebnim uvjetima:

1/01 Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave

Opis dužnosti i odgovornosti: Pomaže koordinatoru pri izvršenju zadataka koji su mu/joj dodijeljeni u skladu s Odlukom o uspostavljanju Ureda koordinatora, kao i drugih dužnosti dodijeljenih Uredu za RJU; obavlja ostale rukovodeće zadatke koje naloži koordinator; odgovara za ekonomičnu, djelotvornu i efektivnu upotrebu finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa pri Uredu za RJU; pravovremeno osigurava pravna mišljenja, podatke i savjete o zakonodavstvu relevantnom za reformu javne uprave; pomaže u pripremanju radnih planova, periodičnih izvještaja i inventara pojmova za aktivnosti tehničke pomoći; nadgleda poštivanje procedura za tehničku pomoć; obavlja ostale poslove koje naloži koordinator.

Posebni uvjeti:

 1. a)VSS fakultet društvenog smjera;
 2. b)najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima;
 3. c)dobro poznavanje pitanja reforme javne uprave;
 4. d)dokazano analitičko znanje i iskustvo u rukovođenju; poželjno poznavanje postupaka javne nabavke; vrlo dobre vještine prezentiranja i komuniciranja; dobro poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 1. Opći uvjeti:

Pored posebnih uvjeta navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete:

 1. a)da su stariji od 18 godina;
 2. b)da su državljani Bosne i Hercegovine;
 3. c)da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. d)da se na njih ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

III.              Potrebni dokumenti:

Kandidat je dužan da uz prijavu na javni oglas dostavi originale ili od nadležnog organa ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

–       svojeručno potpisanu biografiju (CV) sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresu i broj telefona za kontaktiranje;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa);

–       ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

–       ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

–       univerzitetske diplome (nostrificirane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine);

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat ni za jednog diplomca;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva s visokom stručnom spremom;

–       uvjerenja o nevođenju krivičnog  postupka (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od nadležnog organa);

–       dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika;

Napomena: Dokumenti priloženi uz prijavu na javni oglas neće biti vraćeni kandidatima, s obzirom na odredbe člana 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

 1. Ostale napomene

– Sve kandidate koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete tražene u tekstu Javnog oglasa na intervju će pozvati Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave (u daljnjem tekstu: Komisija), koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo posebnim rješenjem.

– Prije intervjua, svaki kandidat je dužan Komisiji dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac – izjavu, u kome će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

– Izabrani/imenovani kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

– Koordinator i zamjenik koordinatora za reformu javne uprave ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

– Zamjenika koordinatora imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na period od četiri godine.

 

 1. Objavljivanje oglasa i rok za podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“, „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, dnevnim novinama „Večernji list“ Mostar i na veb-stranici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine:

www.vijeceministara.gov.ba (u dijelu Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH).

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku „BiH“.

Prijave na javni oglas sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom, na adresu:

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor kooridnatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave

»Javni oglas za izbor i imenovanje zamjenika koordinatora za reformu javne uprave«

71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete tražene u tekstu Javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.