1. Oglašena pozicija s opisom poslova i posebnim uvjetima:

1/01 Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave

Opis dužnosti i odgovornosti: Pomaže koordinatoru pri izvršenju zadataka koji su mu/joj dodijeljeni u skladu s Odlukom o uspostavljanju Ureda koordinatora kao i drugih dužnosti dodijeljenih Uredu za RJU; obavlja ostale rukovodeće zadatke koje naloži koordinator; odgovara za ekonomičnu, djelotvornu i efektivnu upotrebu financijskih, materijalnih i ljudskih resursa pri Uredu za RJU; pravodobno osigurava pravna mišljenja, podatke i savjete o zakonodavstvu relevantnom za reformu javne uprave; pomaže u pripremanju radnih planova, periodičnih izvješća i inventara pojmova za aktivnosti tehničke pomoći; nadgleda poštivanje procedura za tehničku pomoć; obavlja ostale poslove koje naloži koordinator.

Posebni uvjeti:

 1. a)       VSS fakultet društvenog smjera;
 2. b)     najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima;
 3. c)      dobro poznavanje pitanja reforme javne uprave;
 4. d)     dokazano analitičko znanje i iskustvo u rukovođenju; poželjno poznavanje postupaka javne nabave; vrlo dobre vještine prezentiranja i komuniciranja; dobro poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršitelja: 1 (jedan).

 1. Opći uvjeti:

Osim posebnih uvjeta navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete:

 1. a)da su stariji od 18 godina;
 2. b)da su državljani Bosne i Hercegovine;
 3. c)da nisu otpušteni iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat stegovne mjere u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. d)da se na njih ne odnosi odredba članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

III.              Potrebni dokumenti:

Kandidat je dužan uz prijavu na javni oglas dostaviti originale ili od nadležnog tijela ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

–       vlastoručno potpisan životopis (CV) s izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresu i broj telefona za kontaktiranje;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela);

–       ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat stegovne mjere u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

–       ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine

–       sveučilišne diplome (nostrificirane/priznate diplome, ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine);

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sustavu studiranja; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju sveučilišne diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan ni za jednog diplomca;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva s visokom stručnom spremom;

–       uvjerenja o nevođenju kaznenog  postupka (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od nadležnog tijela);

–       dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika.

 

Napomena: Dokumenti priloženi uz prijavu na javni oglas neće biti vraćeni kandidatima, s obzirom na odredbe članka 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

 1. Ostale napomene

– Sve kandidate koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete tražene u tekstu javnog oglasa na intervju će pozvati Povjerenstvo za provođenje natječajne procedure za izbor koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo posebnim rješenjem.

– Prije intervjua, svaki kandidat je dužan Povjerenstvu dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu te popuniti obrazac – izjavu, u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegova imenovanja.

– Izabrani/imenovani kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti (liječničko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

– Koordinator i zamjenik koordinatora za reformu javne uprave ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

– Zamjenika koordinatora imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na razdoblje od četiri godine.

 

 1. Objavljivanje oglasa i rok za podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se u Službenom glasniku BiH, Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, dnevnim novinama Večernji list Mostar i na web-stranici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine: www.vijeceministara.gov.ba (u dijelu Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH).

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Prijave na javni oglas s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom, na adresu:

Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Povjerenstvo za provođenje natječajne procedure za izbor koordinatora i dva zamjenika koordinatora za reformu javne uprave

»Javni oglas za izbor i imenovanje zamjenika koordinatora za reformu javne uprave «

71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim oglasom računa se s danom predaje prijave.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete tražene u tekstu javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.