Tematska radna grupa, sastavljena od predstavnika svih upravnih nivoa uključenih u Strateški okvir za reformu javne uprave (SORJU) identificirala je niz preduslova koje je potrebno realizirati kako bi se izgradila osnova sistema za unaprijeđenje pružanja usluga.

Grupa je definisala da je potrebno uspostaviti katalog usluga, uspostaviti i ojačati centar dijeljenih usluga, kao i da je potrebno uspostaviti servise: e-plaćanje, CA certifikat, GSB – Vladina servisna sabirnica, e-sanduče i Cloud (klasifikacija podataka).

Ovi preduslovi ključni su gradivni blokovi koje je potrebno implementirati za svaki upravni nivo kako bi se uspostavio jedan okvir za sistemski pristup pružanju usluga i kako bi se stvorila mogućnost za njihovo adekvatno unaprijeđenje.

Istovremeno, članovi Tematske radne grupe, na konsultacijama prilikom izrade Akcionog plana (AP), izrazili su potrebu za prenosom znanja i izgradnjom stručnih kapaciteta institucija iz relevantnih praksi po pojedinim aspektima preduslova, kako bi se sama implementacija realizirala uspješno i postigli maksimalni učinci.

Na osnovu toga, Ureda koordinatora je, u konsultaciji sa RESPA oficirima za vezu kako na državnom tako i entitetskim nivoima, aplicirao prema Regionalnoj školi za javnu upravu (RESPA) za kratkoročnu ekspertsku podršku, koja je i odobrena.

Osnovni zadatak eksperata je inicijalna analiza trenutnog stanja po svim aspektima (legislativnim, institucionalnim, organizacijskim, infrastrukturnim), pregled najboljih praksi koja obuhvata spomenute preduslove u AP SORJU, te izrada Mape puta koja bi trebala da objedini prethodne nalaze i ponudi precizne preporuke i prijedloge koraka za implementaciju pojedinih preduslova.

Angažovani eksperti bit će upućeni na konsultacije i saradnju sa mjerodavnim ekspertima, predstavnicima institucija Vijeća ministara BiH koje su ključne u oblasti pružanja usluga kako po svojim nadležnostima, tako i sa aspekta ekspertize i znanja koje posjeduju.