Pitanje finansijskog planiranja važno je u pripremi javnih politika, ako se planiraju različite strategije i slični dokumenti sa kojima se planira reforma pojedinih sektora, rečeno je na današnjoj online obuci pod nazivom “Troškovno planiranje i upravljanje u sistemu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini”.

“Kako bi se provele reforme u zemlji, veoma često neophodno je pripremiti strateške dokumente, pa potom i akcione planove za realizaciju reformi. Što se tiče akcionih dokumenata potrebno je ocijeniti njihovu finansijsku težinu, kakva sredstva su potrebna za takve reforme”, rečeno je na današnjoj online obuci.

Bez finansijskog planiranja veoma je upitna mogućnost provođenja strateških i planskih dokumenata. 

“Evropska unija vrlo ozbiljno razmišlja da u BiH uvede sektorske budžetske podrške, ne samo u oblast reforme javne uprave, već i u oblasti kao što su statistika, saobraćaj, poljoprivreda itd. Zbog čega treba podići svijest i poboljšati kapacitete po pitanju planiranja finansijskih sredstava”, podcrtano je.

Već dugo vremena najavljivano je i uvođenje tzv programskih budžeta na svim nivoima vlasti u BiH. Uvođenje programskog budžeta predstavlja oblast u kojoj je nužno imati dobro osposobljene kadrove za implementaciju budžetskih dokumenata.

Metodologija troškovnog pristupa rauzvijaju i neke međunarodne organizacije kao što su ReSPA i SIGMA. To postaje veoma važna stvar u budućem funkcionisanju javnih uprava na ovim prostorima. 

Obuka je održana putem Zoom platforme u organizaciji Tima tehničke podrške za reformu javne uprave i DAI Human Dynamicsa, a pružila je uvid oblast troškovnog planiranja koje će biti od koristi za Bosnu i Hercegovinu u procesu planiranja budućih reformi u svim oblastima života.