Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, kojim će biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine.

Usvajanje akcionog plana jedan je od ključnih koraka kojim Vijeće ministara BiH realizira jedan od 14 prioriteta za daljnje napredovanje u procesu evropskih integracija.

Cilj je unaprijediti sveukupno funkcioniranje javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u BiH.

Akcioni plan obuhvata pet stubova u kojima su planirane reformske intervencije, i to Razvoj politika i koordinacija, Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima, Odgovornost, Pružanje usluga i Upravljanje javnim finansijama, te sadrži ukupno 165 aktivnosti koje će biti realizirane do 2022. godine.

Ured koordinatora za reformu javne uprave zadužen je da provede sve pripremne radnje i obezbijedi neophodne uvjete za uspješnu implementaciju Akcionog plana, uključujući nesmetan nastavak rada strukture za koordinaciju reforme javne uprave, redovne koordinacione sastanke i daljnje jačanje efikasnosti koordinacije, te otvaranje razgovora sa donatorima i reaktivaciju Fonda za reformu javne uprave radi osiguranja finansijskih sredstava za implementaciju planiranih aktivnosti iz Akcionog plana.

Zadužuju se sve institucije na državnom nivou, navedene u Akcionom planu za reformu javne uprave kao provodioci mjera, da ciljeve, aktivnosti i indikatore uspješnosti uvrste u srednjoročne i godišnje planove rada.

Za realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za reformu javne uprave u periodu od 2018. do 2022. godine potrebno je 61.473.895 KM, od čega je oko 60 miliona KM potrebno obezbijediti iz donacija.