Vijeće ministara BiH usvojilo je  Izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – juni 2017. godine.

U prvom polugodištu ove godine realizirano je 69 posto ciljeva iz Revidiranog akcijskog plana 1, što je za jedan posto više u odnosu na prethodnu godinu, a najveći napredak od dva posto zabilježen je na državnom nivou.

Najviše ciljeva ukupno, gledajući po reformskim oblastima iz Revidiranog akcijskog plana 1, ostvareno je u oblasti Institucionalna komunikacija, i to 79 posto, a najveći postotak realizacije ciljeva u ovoj oblasti ima državni nivo, i to 85 posto. Najmanja realizacija ciljeva je u  oblasti  e-Uprava, i iznosi 50 posto. Najveći polugodišnji porast u ispunjenju ciljeva je zabilježen u oblastima Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika i Upravljanje ljudskim potencijalima.

Gledajući ukupno ostvarenje ciljeva iz  RAP1,  najveći  postotak, i to 75 posto realizacije, i dalje bilježi  uprava  Republike  Srpske,  dok  je najmanji postotak realizacije ostvaren  u  Brčko  Distriktu  BiH  i  u  Federaciji  BiH,  gdje  je ispunjeno 64 posto ciljeva iz RAP1.  Izvještaj i prilog uz Izvještaj možete preuzeti ovdje:

Polugodišnji izvještaj o napretku 2017.

Prilog – pregled realizacije aktivnosti po reformskim oblastima RAP1