Institucije uprave u BiH su do kraja marta ove godine ispunile 34,55% mjera reforme javne uprave, konstatovano je u izvještaju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku u provedbi Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH.  

Najveći napredak u implementaciji mjera iz AP 1 zabilježen je u reformskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima i iznosi 41,93%, dok je trenutno najmanji u oblasti Informacijske tehnologije (27,19%).

„Koordinatorima za reformu javne uprave Vlade FBiH i Vlade RS je i dalje ovaj posao dodatni angažman, što ima negativan uticaj na njihovu efikasnost“, naglasila je Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave.

Prema njenim riječima, Ured koordinatora za reformu javne uprave počeo je implementaciju prvog projekta koji će biti finansiran iz Fonda za RJU.

„Riječ je o projektu „Uspostava mreže info polica“, čije će provođenje imati za rezultat međusobnu razmjenu informativnog materijala centara izvršne vlasti u BiH i informisanje građana o nadležnostima i uslugama ovih centara”, kazala je Savić i dodala da je Upravni odbor Fonda krajem prošle godine odobrio ukupno jedanaest projekata u vrijednosti 7.574.278,12 KM.

Odobreni projekti uključuju sva četiri upravna nivoa (Vijeće ministara BiH, Vladu FBiH, Vladu RS i Vladu Brčko distrikta BiH) i njima je obuhvaćeno svih šest reformskih oblasti iz Akcionog plana 1.

I pored primijetnog poboljšanja nivoa i kvaliteta saradnje Ureda sa predstavnicima vlada i institucija uključenih u reformu javne uprave, poteškoća i dalje ima, kontatovano je u Kvartalnom izvještaju o radu Ureda koordinatora. Ured koordinatora od državnih institucija ne dobiva na vrijeme informacije o napretku u provedbi reforme javne uprave.  

Usvojivši pomenute izvještaje, Vijeće ministara BiH preporučilo je održavanje sjednice Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije radi razmatranja provedbe Strategije za reformu javne uprave i daljnje podrške započetom procesu.