Institucije uprave u BiH su do kraja ožujka ove godine ispunile 34,55% mjera reforme javne uprave, konstatirano je u izvješću Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku u provedbi Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH.  

Najveći napredak u implementaciji mjera iz AP 1 zabilježen je u reformskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima i iznosi 41,93%, dok je trenutno najmanji u oblasti Informacione tehnologije (27,19%).

„Koordinatorima za reformu javne uprave Vlade FBiH i Vlade RS je i dalje ovaj posao dodatni angažman, što ima negativan uticaj na njihovu efikasnost“, naglasila je Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave.

Prema njenim riječima, Ured koordinatora za reformu javne uprave počeo je implementiranje  prvog projekta koji će biti financiran iz Fonda za RJU.

„Riječ je o projektu „Uspostava mreže info polica“, čije će provođenje imati za rezultat međusobnu razmjenu informativnog materijala centara izvršne vlasti u BiH i informisanje građana o nadležnostima i uslugama ovih centara”, kazala je Savić i dodala da je Upravni odbor Fonda krajem prošle godine odobrio ukupno jedanaest projekata u vrijednosti 7.574.278,12 KM.

Odobreni projekti uključuju sve četiri upravne razine (Vijeće ministara BiH, Vladu FBiH, Vladu RS i Vladu Brčko distrikta BiH) i njima je obuhvaćeno svih šest reformskih oblasti iz Akcijskog plana 1.

I pored primijetnog poboljšanja nivoa i kvaliteta saradnje Ureda sa predstavnicima vlada i institucija uključenih u reformu javne uprave, poteškoća i dalje ima, kontatovano je u Kvartalnom izvješću o radu Ureda koordinatora. Ured koordinatora od državnih institucija ne dobiva na vrijeme informacije o napretku u provedbi reforme javne uprave.  

Usvojivši pomenute izvještaje, Vijeće ministara BiH preporučilo je održavanje sjednice Koordinacijskog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije radi razmatranja provedbe Strategije za reformu javne uprave i daljnje potpore započetom procesu.