U okviru istraživanja USAID SPIRA projekta objavljen je izvještaj "Usluge javnih službi iz perspektive malih i srednjih preduzeća".

USAID SPIRA je poduzela ovo istraživanje iz dva razloga: (1) da ustanovi polazne vrijednosti prema kojima ce mjeriti rezultate projektnih aktivnosti na poboljšanju procesa registracije poslovnih subjekata, izdavanja gradevinskih dozvola i inspekcijskih procesa; i (2) radi boljeg razumijevanja problema koji uticu na registraciju poslovnih subjekata i procese izdavanja gradevinskih dozvola kao i prirode tog uticaja.

Anketa je provedena na slucajnom uzorku od 552 vlasnika ili direktora mikro i malih poslovnih subjekata iz oba BiH entiteta korištenjem direktnih intervijua (‘’lice-u-lice’’). Dodatno, provedeno je i 15 dubinskih intervjua (kvalitativno istraživanje) sa odabranim preduzetnicima iz oba entiteta, u svrhu jasnijeg dijagnosticiranja osjetljivih pitanja. Terenski rad je sproveden tokom novembra i decembra 2007. godine, dok su se dubinski kvalitativni, ne struktuirani intervjui održavali tokom perioda od dvije sedmice u martu 2008. godine.

"Rezultati istraživanja potvrđuju mišljenja preduzetnika da su komplikovane procedure i prevelik broj formalnih zahtjeva najveće poteškoće sa kojima se suočavaju mali i srednji poslovni subjekti u BiH.

Analogno tome, preduzetnici smatraju da težište reformskih aktivnosti treba biti na redukciji brojnih propisa i smanjivanju vremena potrebnog za izdavanje dozvola, time potvrđujući valjanost i korisnost projekta USAID SPIRA, te aktivnosti koje su do sada izvršene" – navodi se u saopštenju povodom ovog izvještaja.

Kompletan izvještaj možete preuzeti ovdje , ili u svom originalnom okruženju na www.usaidspira.ba

Američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) je pokrenula projekat pod nazivom Pojednostavljivanje aktivnosti izdavanja dozvola i režima inspekcija (SPIRA) početkom septembra/rujna 2005. godine. Projekat ima budžet u visini od oko 12,5 miliona USD sa predviđenim trajanjem od 4 godine. Kancelarija SPIRA nalazi se u Sarajevu, sa područnim kancelarijama u Banjaluci i Srebrenici.

Cilj SPIRA-e je poboljšati pristup tržištu za mala i srednja preduzeća (MSP) time što će se smanjiti administrativne prepreke koje stoje na putu njihovom pokretanju i radu. SPIRA će ukloniti prepreke s kojima se MSP susreću u oblastima izdavanja dozvola i inspekcija, sa krajnjim ciljem da se smanje pravne, regulacione i administrativne prepreke za MSP. U ostvarivanju ovih ciljeva SPIRA direktno podržava integraciju ekonomskog prostora Bosne i Hercegovine u Evropski ekonomski prostor. SPIRA će podržati aktivnosti preporučene u Evropskoj povelji za mala preduzeća time što će uzeti u obzir sljedeće elemente: jeftinije i brže pokretanje poslovnih subjekata, poboljšanje zakonodavstva i regulacionog okruženja, poboljšanje komunikacije između državnih vlasti i sektora malih preduzeća, jače i efektivnije zastupanje malih preduzeća na svim nivoima, i pristup putem interneta informacijama vezanim za procese pokretanja poslovanja/ poslovnih subjekata. U svojim aktivnostima na podršci smanjenja perioda za izdavanje građevinskih dozvola, SPIRA će se zalagati za potpuno ugrađivanje građevinskih propisa Evropske unije u domaće standarde Bosne i Hercegovine.