Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, objavljuje

POZIV   

za dostavljanje  prijava  po javnom oglasu

Na osnovu  čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave

pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

 

 

1/01 Stručni savjetnik za sektorske reforme

1/02 Stručni saradnik za nadgledanje

1/03 Šef Jedinice za materijalno-finansijske poslove

1/04 Viši stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove

1/05 Stručni saradnik za poslove likvidature

1/06 Viši stručni saradnik za odnose s javnošću

1/07 Viši stručni saradnik za pravne poslove

1/08 Viši stručni saradnik za upravljanje ljudskim potencijalima

1/09 Stručni saradnik za poslove prevođenja

 

Potpune informacije o objavljenom javnom oglasu mogu se naći na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu BiH www.ads.gov.ba

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrificirane diplome , ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine); važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom)  ispitu, odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaz o traženom radnom iskustvu (odgovarajućem ili u struci); dokaza o traženom  poznavanju engleskog jezika – za pozicije za koje je propisan ovaj poseban uslov (1/01, 1/02, 1/06, i 1/08);  popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Sve tražene dokumente, treba dostaviti najkasnije do 21.06.2008. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave  BiH

 “Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu  koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH”,

71000 Sarajevo, Bjelave 85.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene,  neće biti uzete u razmatranje.

 

Kliknite ovdje za pristup ovom konkursu na web stranici Agencije za državnu službu BiH