Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Institucionalne komunikacije

2. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima

3. Razmatranje projektnog prijedloga Brčko distrikta "Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou"

4. Prezentacija načina popunjavanja monitoring tabele Izvještaja o kvartalnom napretku implementacije AP 1

5. Razno

biće održan u utorak, 22.04.2008. godine, sa početkom u 12 sati. Mjesto održavanja je Vlada Brčko distrikta BiH, ul. Bulevar mira 1, Brčko.

Učesnici sastanka materijale u elektronskoj formi mogu pronaći u sekciji sajta namijenjenoj članovima i zamjenicima članova ovog Nadzornog tima – Materijali NT: Institucionalna komunikacija .