Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucijsko komuniciranje, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Institucijsko komuniciranje

2. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima

3. Razmatranje projektnog prijedloga Brčko distrikta "Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnoj razini"

4. Prezentacija načina popunjavanja monitoring tabele Izvješća o kvartalnom napretku provedbe AP 1

5. Razno

bit će održan u utorak, 22.04.2008. godine, sa početkom u 12 sati. Mjesto održavanja je Vlada Brčko distrikta BiH, ul. Bulevar mira 1, Brčko.

Učesnici sastanka materijale u elektronskoj formi mogu pronaći u sekciji sajta namijenjenoj članovima i zamjenicima članova ovog Nadzornog tima – Materijali NT: Institucijsko komuniciranje.