Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine organizuje Konferenciju na temu: Procjena uticaja regulative (RIA) u procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine. Konferencija će se održati 6. novembra, 2007. u Sarajevu, u Zgradi institucija BiH, sa početkom u 09:15 h.

Svrha Konferencije je razmatranje ciljeva, metoda i procedura za sistematsku primjenu procjene uticaja regulative (RIA) u procesu preuzimanja i primjene acquis communautaire-a, kao i uopšte u procesu kreiranja politika djelovanja.

Konferencija je prvenstveno namijenjena institucijama BiH na državnom i entitetskim nivoima, kojima se pruža podrška u nastojanju da u svom radu počnu primjenjivati procjenu uticaja regulative. Također je namijenjena službama i stalnim tijelima Vijeća ministara, uključujući Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ured za zakonodavstvo, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkciju za ekonomsko planiranje i Direkciju za europske integracije. Konferencija je interesantna i za institucije donatora i države-donatore, koje bi mogle biti od pomoći u odvijanju ovog procesa i omogućiti dodatne resurse.

Predviđeno je da državni Koordinator za reformu javne uprave, zajedno sa predstavnicima Ureda koordinatora za refromu javne uprave u BiH, uzme učešće u ovom događaju.