U Sarajevu je 19. oktobra održan prvi zajednički sastanak članova i zamjenika članova nadzornih timova za provođenje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Nevenka Savić, državni koordinator za reformu javne uprave je učesnike sastanka informisala o dosadašnjem toku reforme. Naglasila je da Ured koordinatora za reformu javne uprave priprema oko dvadeset projekata, zajedničkih za sve upravne nivoe u BiH. S obzirom da proizilaze iz mjera i aktivnosti ustanovljenih Akcionim planom 1, svi oni mogu biti kandidirani za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave.

"Namjera nam je da počnemo implementaciju nekih od projekata do kraja godine", kazala je Savić. Ona je ukazala na potrebu za poboljšanjem razmjene informacija o aktivnostima iz Akcionog plana 1, odnosno dostavljanje takvih informacija sa svih nivoa vlasti Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Osman Topčagić, direktor Direkcije za europske integracije BiH učesnicima sastanka je govorio o važnosti reforme javne uprave u kontekstu europskih integracija. Podsjetio je na obavezu svake od potencijalnih članica Europske unije da uspostavi upravne mehanizme i kapacitete spremne za usvajanje i primjenu europskog pravnog naslijeđa.

"Predstavnici Generalnog direktorata za proširenje u Europskoj komisiji su na nedavnom sastanku s predstavnicima BiH pozdravili imenovanje članova nadzornih timova za reformu javne uprave. Međutim, i na tom sastanku mogla su se čuti ista pitanja iz Europske komisije: kada ćemo vidjeti akciju, kada će ustanovljene strukture pokazati prve rezultate, te kada će reforma javne uprave biti vidljiva građanima BiH", kazao je Topčagić.

Članovima i zamjenicima članova nadzornih timova za provođenje AP 1 Strategije reforme javne uprave prezentirana je implementaciona struktura za provođenje AP 1 i ciklus pripreme i provođenja projekata u ovoj reformi. Prezentiran im je i prijedlog Pravilnika o radu članova nadzornih timova, sa rješenjima o načinu i mjestu održavanja sastanaka nadzornih timova, te proceduri glasanja prilikom odlučivanja.

Takođe je ukratko prezentirana i nova funkcija PARCO web stranice: funkcioniranje na principu web portala gdje će svi članovi i zamjenici članova dobiti registrovane naloge putem kojih će moći pristupiti sadržaju namijenjenom isključivo njima. Taj sadržaj će uključiti sve materijale za pripremu, sastanke, zaključke, odluke nadzornih timova. Članovi i zamjenici članova će tako preko web stranice moći na vrijeme preuzeti sve materijale i dokumente neophodne za njihov rad. Svi materijali biće svakodnevno ažurirani i postavljani na PARCO web stranicu.

U nastavku provođenja AP 1 biće organizirani sastanci članova nadzornih timova prema oblastima reforme javne uprave za koju su ih imenovali Vijeće ministara, entitetske i Vlada Brčko distrikta BiH.