Memorandum o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave je dokument koji definiše uslove i procedure finansijske podrške reformi javne uprave i predstavlja okvir za konsultacije između donatora, Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, te koordinatora reforme javne uprave u entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Memorandum su u ime bh. vlasti u julu 2007. godine potpisali predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, entitetski premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a u ime donatora ambasadori Holandije, Velike Britanije i Švedske, kao i šef Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Namjena i način funkcioniranja Fonda su usaglašeni Memorandumom, a operativno upravljanje Fondom povjereno je Uredu koordinatora za reformu javne uprave i pravno utemeljeno na primjeni propisa Bosne i Hercegovine o javnim nabavkama. Potpisivanjem Memoranduma ispunjeni su i formalni uslovi za korištenje sredstava Fonda u iznosu od 4,5 miliona eura radi realiziranja reformskih mjera utvrđenih Akcionim planom 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

No. Ime
1 Memorandum o razumijevanju
2 Zaključak Vijeća ministara BiH o davanju saglasnosti na MoU
3 Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o prihvatanju MOU
4 Preporuka federalnog Ministarstva pravde Vladi FBiH za usvajanje MoU
5 Zaključak Vlade RS o prihvaćanju MoU
6 Odluka Vlade Brčko distrikta BiH o usvajanju MoU
7 Aneks Memoranduma o razumijevanju
8 Aneks II Memoranduma o razumijevanju
9 Aneks III Memoranduma o razumijevanju
10 Aneks IV Memoranduma o razumijevanju
11 Aneks V Memoranduma o razumijevanju