Digitalna strategija Ureda koordinatora za reformu javne uprave

Institucionalno komuniciranje u funkciji je povećanja transparentnosti i odgovornosti organa vlasti prema građanima, što podrazumijeva i dvosmjerni dijalog, odnosno otvorenost vlasti prema utjecaju i doprinosu javnosti na politiku vlade.

Bez uspješne interne i eksterne komunikacije nema uspješne javne uprave. Ona također predstavlja i bitan aspekt eurointegracija. Acquisa EU ne postavlja precizna pravila o tome kako javna uprava treba komunicirati sa javnošću. Međutim, pojedini dijelovi zasebnih poglavlja Acquisa pretpostavljaju postojanje odgovarajućih kapaciteta institucionalnog komuniciranja javne uprave, posebno zahtijevajući da uprava pokreće javne kampanje u nekoliko oblasti koje su od općeg interesa (uključujući borbu protiv korupcije) i da uspostavi punktove za informiranje potrošača i privrednih subjekata.

Cilj reforme u ovoj oblasti identifikovan Strategijom reforme javne uprave je jačanje kapaciteta za odnose s javnošću u javnim institucijama, jačanje povjerenja građana u organe vlasti i podsticanje aktivnog učešća javnosti u procesu donošenja odluka u javnoj upravi.

Akcioni plan 1 strategije reforme javne uprave identifikuje sljedeće primarne aspekte u oblasti institucionalnih komunikacija, u okviru kojih će biti provedene reformske mjere i aktivnosti:

 • ključni propisi
 • komunikacijsko planiranje
 • institucionalni odnosi / odnosi s rukovodstvom
 • pitanja organizacije
 • koordinacija i postavljanje standarda
 • ljudski potencijali
 • pružanje usluga / zajednički resursni centri
 • obuka
 • budžetska raspodjela
 • aktivnosti u vezi sa medijima
 • praćenje medija / media monitoring
 • web stranice
 • direktna komunikacija sa javnošću – ZOSPI
 • brending i promocija zemlje
 • direktna komunikacija sa građanima
 • mjerenje rezultata
 • interna komunikacija.

Ova oblast, kao i konkretne  mjere, rokovi i nadležne institucije  detaljno su opisani u Strategiji reforme javne uprave i Akcionom planu 1.