“Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini” predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Akcionog Plana 1 Strategije RJU u Bosni i Hercegovini, te predstavlja politički i pravni osnov za saradnju ogana uprave svih nivoa vlasti.

Ovdje možete pronaći i preuzeti dokumente, prateći shematski prikaz implementacije mjera AP1, kao i zaključke Vlada o usvajanju ovog dokumenta.

бр.   назив
1 Aneks Zajedničke Platforme – Šema
2 Zajednička platforma (2007. godina)
3 Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH (2007)
4 Zaključak Vlade RS (2007. godina)
5 Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (2007. godina)
6 Zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (2007. godina)
  7. Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (2023. godina)