Reforma javne uprave je jedan od preduslova za uspješnu integraciju naše zemlje u Evropsku uniju. Kroz implementaciju strateških dokumenata kao što su Strategija reforme javne uprave, Akcioni plan 1, a kasnije i Revidirani akcioni plan 1 nastoji se, između ostalog, omogućiti efikasna provedba zakona i stvoriti transparentna, građanima orijentirana, racionalna, profesionalna, djelotvorna i učinkovita javna uprava.