Ured koordinatora za reformu javne uprave uz podršku SIGMA-e održao je 13.5.2024. godine online radionicu za Nadzorne timove (NT) za cijelu oblast Pružanja usluga. Na radionici je sačinjen pregled revidiranih SIGMA prinicipa, refleksija na Akcioni plan i trenutni nacrt dokumenta.

Poseban osvrt bio je na SIGMA principima odnosno podprincipima koji mogu poslužiti kao vodilja za doradu aktivnosti ili njihovo preciznije definisanje. Pregledane su ključne prioritetizirane teme na koje se treba obratiti posebna pažnja u kontekstu BiH, a koji su se pokazali kao ključni faktori uspjeha u drugim zemljama kao primjer dobrih praksi.

Druga tačka radinice odnosila se na pregled aktivnosti koje su ponuđene u trenutnom radnom dokumentu. Prethodno je SIGMA dala komentare na aktivnosti i prijedloge revidiranih aktivnosti. U toku radionice kolege iz SIGMA-e dali su i dodatne sugestije kako se može izvršiti poboljšanje i reorganizacija aktivnosti. Ovi primjeri mogu poslužiti kao metodologija rada sa NT-ovima na dokumentu akcionog plana u smislu da se izvrši refokus ili ponovno preispitivanje aktivnosti i njihove uloge u cijelom sistemu.

Odnosno kako se reformulacijom aktivnosti može postići jasniji i koncizniji plan. Poseban je fokus stavljen na institucionalne kapacitete odnosno potrebu da postoji jača institucionalna odgovornost za provođenje pojedinih aktivnosti.