Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa inicijativom SIGMA, a uz podršku projekta tehničke pomoći “EU za reformu javne uprave” organizuje radionicu za PAR koordinatore te članove i zamjenike nadzornih timova radi prikupljanja podataka i reviziju Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 (2027).

Radionica će biti održana u četvrtak, 21.12.2023. sa početkom u 9 sati u hotelu “Holiday”, u Sarajevu, adresa Zmaja od Bosne broj 4.

Tokom 2022. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su produžile period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. i pratećeg Akcionog plana za pet godina, odnosno do kraja 2027. Monitoring provedbe Akcionog plana pokazuje da stopa provedbe planiranih reformskih aktivnosti iznosi 14,31 posto. Uzimajući u obzir promjene koje su se dogodile nakon 2018. godine, naročito zahtjeve procesa pristupanja, koordinatori za reformu javne uprave su se usaglasili o potrebi revidiranja Akcionog plana za reformu javne uprave. Prvi korak u tom procesu je prioritizacija. Na ovoj radionici bit će prezentovana metodologija za prioritizaciju, te dogovoreni ključni koraci za reviziju Akcionog plana, odgovornosti, ishodi i vremenski okvir.